Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a smluvní dokumentace pro služby objednané od 25. 5. 2018

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi uživatelem služeb nabízených na webu www.ziskejucet.cz (dále jen Zákazník) a společností FF trader s.r.o., IČO: 031 36 752, se sídlem Vlkova 2725/34, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227963 (dále jen Společnost) při poskytnutí služby DEMO ÚČET prostřednictvím stránky www.ziskejucet.cz Společností (dále jen Demo účet), jakož i další spolupráci se Společností.
  2. Služba Demo účet sestává z několika variant závisejících na výši počátečního kapitálu a míře rizika.
  3. Na tyto VOP je Zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky (jak popsáno níže) a má možnost se s VOP předem detailně seznámit.
 2. Uzavření smlouvy a poplatek
  1. Objednávkou některé z variant Demo účtu přes stránku www.ziskejucet.cz (dále jen Stránka) Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Potvrzením VOP a uhrazením poplatku za některou z variant Demo účtu vstupuje Zákazník do smluvního vztahu se Společností (dále jen Smlouva). Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je poplatek uhrazený Zákazníkem připsán na účet Společnosti.
  2. Poté, co Zákazník dokončí objednávku, obdrží od Společnosti proforma fakturu - účetní doklad v elektronické podobě s částkou poplatku za příslušnou variantu Demo účtu. Zákazník se zavazuje uhradit poplatek ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře, v opačném případě má Společnosti právo zrušit Zákazníkovi objednávku bez prodlení.
  3. Zákazník uhradí Společnosti poplatek dle své volby v českých korunách nebo eurech ve výši:
   • 4000 Kč (155 euro) za variantu s počátečním kapitálem 250 000 CZK (10 000 EUR nebo 10 000 USD),
   • 6500 Kč (250 euro) za variantu Aggressive s počátečním kapitálem 250 000 CZK (10 000 EUR nebo 10 000 USD) a za variantu s počátečním kapitálem 500 000 CZK (nebo ekvivalent 20 000 EUR či 25 000 USD),
   • 9000 Kč (345 euro) za variantu Aggressive s počátečním kapitálem 500 000 CZK (20 000 EUR nebo 25 000 USD) a za variantu s počátečním kapitálem 1 000 000 CZK (nebo ekvivalent 40 000 EUR či 50 000 USD),
   • 14000 Kč (540 euro) za variantu Aggressive s počátečním kapitálem 1 000 000 CZK (40 000 EUR nebo 50 000 USD) a za variantu s počátečním kapitálem 2 000 000 CZK (80 000 EUR nebo 100 000 USD).
  4. Před potvrzením objednávky, jakož i v průběhu smluvního vztahu se Společností má Zákazník možnost zkontrolovat své údaje a případně je také opravit. Případné chyby v objednávce nebo svých údajích může Zákazník uplatnit u Společnosti na emailové adrese: info@ziskejucet.cz.
 3. Práva Zákazníka
  1. Uzavřením Smlouvy vzniká Zákazníkovi nárok na užívání služby Demo účet po dobu 30 kalendářních dní (dále jen Trvání smlouvy). Aktivace služby Demo účet vzniká otevřením prvního fiktivního obchodu. Zákazník má právo na aktivaci služby Demo účet v přiměřené době po uzavření Smlouvy, nejpozději však po uplynutí 14 dnů po uzavření Smlouvy.
  2. Pokud Zákazník v průběhu Trvání Smlouvy splní podmínky uvedené v článku 5 VOP, má nárok na prodloužený přístup k Demo účtu a dodatečné analytické služby po dobu dalších 60 dní bezplatně (dále jen Prodloužené trvání smlouvy).
  3. Pokud Zákazník v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy splní podmínky uvedené v článku 6 VOP, má právo na to, aby s ním Společnost uzavřela smlouvu, jejímž předmětem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu (dále též „Speciální demo účet“).
 4. Služba Demo účet ("Výzva")
  1. Obsahem služby Demo účet je zřízení přístupu na účet v rámci elektronického rozhraní brokera, který umožní Zákazníkovi po dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy provádět fiktivní obchody na trhu FOREX případně jiném finančním trhu a dále zaslání analytického souhrnu výkonů Zákazníka na tomto trhu za období Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.
  2. Společnost poskytne Zákazníkovi přístup k Demo účtu prostřednictvím emailu Zákazníka.
  3. V žádné z variant Demo účtu Společnost neposkytuje Zákazníkovi žádné investiční služby (ať už hlavní nebo vedlejší) ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost nedává Zákazníkovi žádné pokyny, instrukce nebo informace o tom, jak nebo jakým způsobem má Zákazník provádět obchody na Demo účtu, případně obdobné informace o obchodovaných investičních nástrojích.
  4. Zákazník má ve všech variantách služby Demo účet naprostou svobodu v tom, jaké obchody bude na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu provádět a jakým způsobem. Zákazník je omezen pouze podmínkami obchodování v elektronickém rozhraní, které stanovil broker.
  5. Všechny varianty Demo účtu obsahují řadu funkcionalit, které slouží k vyhotovení analytického souhrnu výkonů Zákazníka za období Trvání smlouvy, respektive Prodlouženého trvání smlouvy.
 5. Prodloužení služby Demo účet („Přípravná fáze“)
  1. Zákazník má právo na prodloužení poskytnutí služby Demo účet v příslušné jím objednané variantě na dobu Prodlouženého trvání smlouvy bezplatně, pokud splnil po konci Trvání smlouvy následující podmínky na svém Demo účtu:
   • otevřel nejméně jeden fiktivní obchod alespoň v deseti různých kalendářních dnech,
   • vykázal uzavřený zisk alespoň v polovině všech kalendářních dní, v nichž uzavíral fiktivní obchody,
   • nevykázal v průběhu některého z dní ztrátu z ten den otevřených a uzavřených fiktivních obchodů, která by převyšovala 5 % z počátečního kapitálu, respektive 10 % z počátečního kapitálu, pokud se jedná o některou z variant „Aggressive“,
   • nevykázal v žádném okamžiku ztrátu ze souhrnu otevřených a uzavřených fiktivních obchodů, která by přesáhla 10 % z počátečního kapitálu, respektive 20 % z počátečního kapitálu, pokud se jedná o některou z variant „Aggressive“,
   • a vykázal celkový zisk ze všech uzavřených fiktivních obchodů alespoň ve výši 10 % z počátečního kapitálu, respektive 20 %, pokud se jedná o některou z variant Aggresive. Všechny obchody na Demo účtě musí být uzavřeny.
  2. Termínem (i) „kalendářní den“ se rozumí období od půlnoci do půlnoci aktuálně platného času v České republice (SE(L)Č), (ii) CZK se pro potřeby tohoto článku rozumí koruna česká, (iii) EUR se rozumí euro a (iv) USD se rozumí americký dolar.
 6. Speciální účet („Fundovaný účet“)
  1. Zákazník má právo na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení Speciálního demo účtu, pokud Zákazník splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy podmínky uvedené v článku 5.1 s výjimkou posledního bodu, který zní:
   • Zákazník vykázal uzavřený zisk ze všech provedených fiktivních obchodů na svém Demo účtu alespoň ve výši 5 % z počátečního kapitálu, respektive 10 %, pokud se jedná o některou z variant Aggresive. Všechny obchody na Demo účtě musí být uzavřeny.
  2. Právní formu smlouvy o správě a vedení speciálního demo účtu, jakož i její obsah volí dle svého uvážení Společnost. Smlouva o správě a vedení speciálního demo účtu bude Zákazníkovi předložena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty Prodlouženého trvání smlouvy.
  3. Společnost má právo uzavření smlouvy o správě a vedení speciálního demo účtu se Zákazníkem odmítnout, pokud Zákazník v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy prováděl obchody na Demo účtu v rozporu s tím, jak se obchoduje na trhu FOREX, případně jiném finančním trhu nebo způsobem, který zakládá oprávněné obavy, že by v důsledku činnosti Zákazníka mohla Společnost utrpět finanční nebo jinou újmu. V takovém případě vrátí Společnost Zákazníkovi uhrazený poplatek za příslušnou variantu Demo účtu v plné výši.
 7. Odstoupení od Smlouvy
  1. Zákazník, který je spotřebitel, má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. To neplatí, pokud bylo započato s plněním Smlouvy ze strany Společnosti a Zákazník začal provádět fiktivní obchody na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu prostřednictvím Demo účtu.
  2. Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy: https://ziskejucet.cz/wp-content/uploads/dokumenty/odstoupeni-od-smlouvy.pdf
  3. Služba může být zrušena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze strany Společnosti též v případě, kdy Zákazník porušil Smlouvu podstatným způsobem.
 8. Práva z vadného plnění a reklamace
  1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané služby začíná běžet zpřístupněním Demo účtu Zákazníkovi a končí uplynutím doby Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání Smlouvy.
  2. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Společnosti z těchto důvodů:
   • nedodání objednané služby,
   • dodání neúplné služby.
  3. Reklamace a jiné připomínky je možno uplatnit elektronickou cestou na: info@ziskejucet.cz.
  4. V případě dodání neúplné nebo vadné služby a podezření na dodání neúplné nebo vadné služby, je Zákazník povinen událost nahlásit bez zbytečného odkladu. Na zpětné reklamace nebude brán zřetel.
 9. Ochrana osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Odběr novinek můžete kdykoliv dle uvážení zrušit. Nikdy vás nebudeme spamovat a vaše údaje nikdy nepředáme jiným správcům.
  2. Ochrana osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) upravena v Zásadách ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde https://ziskejucet.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.
  2. Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
  3. Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním VOP bude zaslána Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Zákazník má právo odmítnout změny VOP a z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena, vypovědět. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky.
  4. Případné zvláštní ujednání mezi Společností a Zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.
  5. Odpověď Zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky Smlouvy.
  6. Společnost ani Zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
  7. Pokud dojde v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy nebo i kdykoli poté ke změně okolností, z nichž strany při vzniku závazku z této Smlouvy vycházely do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření smlouvy o správě a vedení speciálního demo účtu, povinnost uzavřít tuto smlouvu zaniká. Strana, na kterou se podstatná změna okolností vztahuje, toto neprodleně oznámí straně druhé.
  8. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení VOP nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení VOP není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.
  9. Zákazníkovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu.
  10. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. května 2018.
FF trader s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky a smluvní dokumentace pro služby objednané do 24. 5. 2018

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Obecná ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi uživatelem služeb nabízených na webu www.ziskejucet.cz (dále jen Zákazník) a společností FF trader s.r.o., IČO: 031 36 752, se sídlem Vlkova 2725/34, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227963 (dále jen Společnost) při poskytnutí služby DEMO ÚČET prostřednictvím stránky www.ziskejucet.cz Společností (dále jen Demo účet), jakož i další spolupráci se Společností.
  2. Služba Demo účet sestává z šesti variant: (i) Výzva 250, (ii) Výzva 250 Aggressive, (iii) Výzva 500, (iv) Výzva 500 Aggressive, (v) Výzva 1000, (vi) Výzva 1000 Aggressive a (vii) Výzva 2000.
  3. Na tyto VOP je Zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky (jak popsáno níže) a má možnost se s VOP předem detailně seznámit.
 2. Uzavření smlouvy a poplatek
  1. Objednávkou některé z variant Demo účtu přes stránku www.ziskejucet.cz (dále jen Stránka) Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Potvrzením VOP a uhrazením poplatku za některou z variant Demo účtu vstupuje Zákazník do smluvního vztahu se Společností (dále jen Smlouva). Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je poplatek uhrazený Zákazníkem připsán na účet Společnosti.
  2. Poté, co Zákazník dokončí objednávku, obdrží od Společnosti proforma fakturu - účetní doklad v elektronické podobě s částkou poplatku za příslušnou variantu Demo účtu. Zákazník se zavazuje uhradit poplatek ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře, v opačném případě má Společnosti právo zrušit Zákazníkovi objednávku bez prodlení.
  3. Zákazník uhradí Společnosti poplatek ve výši:
   • 4000 Kč za variantu Výzva 250,
   • 6500 Kč za variantu Výzva 250 Aggressive,
   • 6500 Kč za variantu Výzva 500,
   • 9000 Kč za variantu Výzva 500 Aggressive,
   • 9000 Kč za variantu Výzva 1000,
   • 14000 Kč za variantu Výzva 1000 Aggressive,
   • 14000 Kč za variantu Výzva 2000.
  4. Před potvrzením objednávky, jakož i v průběhu smluvního vztahu se Společností má Zákazník možnost zkontrolovat své údaje a případně je také opravit. Případné chyby v objednávce nebo svých údajích může Zákazník uplatnit u Společnosti na emailové adrese: info@ziskejucet.cz.
  5. Po dobu Trvání smlouvy (jak definováno níže) se Zákazníkem bude Smlouva uložena u Společnosti a rovněž bude ke stažení na Stránce v sekci „Všeobecné obchodní podmínky“ dostupné na https://ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky/.
 3. Práva Zákazníka
  1. Uzavřením Smlouvy vzniká Zákazníkovi nárok na užívání služby Demo účet po dobu 30 kalendářních dní (dále jen Trvání smlouvy). Zákazník má právo na aktivaci služby Demo účet v přiměřené době po uzavření Smlouvy, nejpozději však po uplynutí 14 dnů po uzavření Smlouvy.
  2. Pokud Zákazník v průběhu Trvání Smlouvy splní podmínky uvedené v článku 5 VOP, má nárok na prodloužený přístup k Demo účtu a dodatečné analytické služby po dobu dalších 60 dní bezplatně (dále jen Prodloužené trvání smlouvy).
  3. Pokud Zákazník v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy splní podmínky uvedené v článku 6 VOP, má právo na to, aby s ním Společnost uzavřela smlouvu, jejímž předmětem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu.
 4. Služba Demo účet
  1. Obsahem služby Demo účet je zřízení přístupu na účet v rámci elektronického rozhraní brokera, který umožní Zákazníkovi po dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy provádět fiktivní obchody na trhu FOREX případně jiném finančním trhu a dále zaslání analytického souhrnu výkonů Zákazníka na tomto trhu za období Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.
  2. Společnost poskytne Zákazníkovi přístup k Demo účtu prostřednictvím emailu Zákazníka.
  3. V žádné z variant Demo účtu Společnost neposkytuje Zákazníkovi žádné investiční služby (ať už hlavní nebo vedlejší) ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost nedává Zákazníkovi žádné pokyny, instrukce nebo informace o tom, jak nebo jakým způsobem má Zákazník provádět obchody na Demo účtu, případně obdobné informace o obchodovaných investičních nástrojích.
  4. Zákazník má ve všech variantách služby Demo účet naprostou svobodu v tom, jaké obchody bude na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu provádět a jakým způsobem. Zákazník je omezen pouze podmínkami obchodování v elektronickém rozhraní, které stanovil broker.
  5. Varianta Demo účtu Výzva 250, Výzva 250 Aggressive, Výzva 500, Výzva 500 Aggressive, Výzva 1000, Výzva 1000 Aggressive a Výzva 2000 obsahuje následující funkcionality, které slouží k vyhotovení analytického souhrnu výkonů Zákazníka za období trvání smlouvy:
   • stav účtu
   • úspěšnost
   • % ziskových dní
   • expectancy
   • profit factor
   • vyhodnocení pravidel
   • posudek obchodních výsledků
   • obchodní deník.
 5. Prodloužení služby Demo účet
  1. Výzva 250
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -12 500 Kč.
   Příklad: 6. 6. 2016 trader uzavřel obchody za -10 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -5 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena v zisku +1 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -9 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -15 000 CZK, což překročilo limit ztráty -12 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  2. Výzva 250 Aggressive
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Aggressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 Aggressive na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 200 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový
  3. Výzva 500
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 500 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 450 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  4. Výzva 500 Aggressive
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500 Aggressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 500 Aggressive na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 100 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 400 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  5. Výzva 1000
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 1000 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 100 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 900 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  6. Výzva 1000 Aggressive
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000 Aggressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 1000 Aggressive na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 200 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -100 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -90 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -22 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -93 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -112 000 CZK, což překročilo limit ztráty -100 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 800 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  7. Výzva 2000
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 2000, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 2000 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 200 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -100 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -90 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -22 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -93 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -112 000 CZK, což překročilo limit ztráty -100 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 1 800 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
 6. Speciální účet
  1. Výzva 250
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazník splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 12 500 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -12 500 Kč.
   Příklad: 6. 6. 2016 trader uzavřel obchody za -10 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -5 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena v zisku +1 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -9 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -15 000 CZK, což překročilo limit ztráty -12 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  2. Výzva 250 Aggressive
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Agressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazníkovi splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 200 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  3. Výzva 500
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazníkovi splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 450 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  4. Výzva 500 Aggressive
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500 Aggressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazníkovi splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 400 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  5. Výzva 1000
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazníkovi splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 900 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  6. Výzva 1000 Aggressive
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000 Aggressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazníkovi splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 100 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -100 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -90 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -22 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -93 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -112 000 CZK, což překročilo limit ztráty -100 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 800 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  7. Výzva 2000
   V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 2000, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazníkovi splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:
   • Zákazník dosáhne alespoň 100 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
   • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -100 000 Kč.
   Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -90 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -22 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -93 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -112 000 CZK, což překročilo limit ztráty -100 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
   • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 1 800 000 Kč.
   • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
   • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
  8. Právní formu smlouvy o správě a vedení speciálního demo účtu, jakož i její obsah volí dle svého uvážení Společnost. Smlouva o správě a vedení speciálního demo účtu bude Zákazníkovi předložena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty Prodlouženého trvání smlouvy.
  9. Společnost má právo uzavření smlouvy o správě a vedení speciálního demo účtu se Zákazníkem odmítnout, pokud Zákazník v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy prováděl obchody na Demo účtu v rozporu s tím, jak se obchoduje na trhu FOREX, případně jiném finančním trhu nebo způsobem, který zakládá oprávněné obavy, že by v důsledku činnosti Zákazníka mohla Společnost utrpět finanční nebo jinou újmu. V takovém případě vrátí Společnost Zákazníkovi uhrazený poplatek za příslušnou variantu Demo účtu v plné výši.
 7. Odstoupení od Smlouvy
  1. Zákazník, který je spotřebitel, má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. To neplatí, pokud bylo započato s plněním Smlouvy ze strany Společnosti a Zákazník začal provádět fiktivní obchody na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu prostřednictvím Demo účtu.
  2. Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy: https://ziskejucet.cz/wp-content/uploads/dokumenty/odstoupeni-od-smlouvy.pdf
  3. Služba může být zrušena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze strany Společnosti též v případě, kdy Zákazník porušil Smlouvu podstatným způsobem.
 8. Práva z vadného plnění a reklamace
  1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané služby začíná běžet zpřístupněním Demo účtu Zákazníkovi a končí uplynutím doby Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání Smlouvy.
  2. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Společnosti z těchto důvodů:
   • nedodání objednané služby,
   • dodání neúplné služby.
  3. Reklamace a jiné připomínky je možno uplatnit elektronickou cestou na: info@ziskejucet.cz.
  4. V případě dodání neúplné nebo vadné služby a podezření na dodání neúplné nebo vadné služby, je Zákazník povinen událost nahlásit bez zbytečného odkladu. Na zpětné reklamace nebude brán zřetel.
 9. Ochrana osobních údajů
  1. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: (i) jména a příjmení, (ii) adresy bydliště, (iii) emailové adresy a (iv) telefonu (dále jen Osobní údaje) Společností jakožto správcem Osobních údajů. Účelem zpracování Osobních údajů je zařazení Osobních údajů do databáze Společnosti a dalšího marketingového zpracování Osobních údajů, tj. nabízení výrobků a služeb Společnosti a případně výrobků a služeb třetích osob (partnerů Společnosti). Dále za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Zákazník udílí Společnosti svůj souhlas na dobu pěti let. Zákazník bere na vědomí, že má právo na přístup k Osobním údajům, má právo požadovat opravu Osobních údajů, jakož i další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictví: info@ziskejucet.cz. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.
  2. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Společnosti na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti na elektronickou adresu Zákazníka.
  3. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.
  4. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením Smlouvy.
  5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.
  2. Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
  3. Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním VOP bude zaslána Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Zákazník má právo odmítnout změny VOP a z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena, vypovědět. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky.
  4. Případné zvláštní ujednání mezi Společností a Zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.
  5. Odpověď Zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky Smlouvy.
  6. Společnost ani Zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
  7. Pokud dojde v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy nebo i kdykoli poté ke změně okolností, z nichž strany při vzniku závazku z této Smlouvy vycházely do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření smlouvy o správě a vedení speciálního demo účtu, povinnost uzavřít tuto smlouvu zaniká. Strana na kterou se podstatná změna okolností vztahuje, toto neprodleně oznámí straně druhé.
  8. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení VOP nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení VOP není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.
  9. Zákazníkovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu.
  10. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12. prosince 2017.
FF trader s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky a smluvní dokumentace pro služby objednané do 11. 12. 2017

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi uživatelem služeb nabízených na webu www.ziskejucet.cz (dále jen Zákazník) a společností FF trader s.r.o., IČO: 031 36 752, se sídlem Vlkova 2725/34, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227963 (dále jen Společnost) při poskytnutí služby DEMO ÚČET prostřednictvím stránky www.ziskejucet.cz Společností (dále jen Demo účet), jakož i další spolupráci se Společností.

1.2 Služba Demo účet sestává z šesti variant: (i) Výzva 250, (ii) Výzva 250 Aggressive, (iii) Výzva 500, (iv) Výzva 500 Aggressive, (v) Výzva 1000 a (vi) Výzva 1000 Aggressive.

1.3 Na tyto VOP je Zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky (jak popsáno níže) a má možnost se s VOP předem detailně seznámit.

 1. Uzavření smlouvy a poplatek

2.1 Objednávkou některé z variant Demo účtu přes stránku www.ziskejucet.cz (dále jen Stránka) Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Potvrzením VOP a uhrazením poplatku za některou z variant Demo účtu vstupuje Zákazník do smluvního vztahu se Společností (dále jen Smlouva). Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je poplatek uhrazený Zákazníkem připsán na účet Společnosti.

2.2 Poté, co Zákazník dokončí objednávku, obdrží od Společnosti proforma fakturu – účetní doklad v elektronické podobě s částkou poplatku za příslušnou variantu Demo účtu. Zákazník se zavazuje uhradit poplatek ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře, v opačném případě má Společnosti právo zrušit Zákazníkovi objednávku bez prodlení.

2.3 Zákazník uhradí Společnosti poplatek ve výši:

 • 4000 Kč za variantu Výzva 250,
 • 6500 Kč za variantu Výzva 250 Aggressive,
 • 6500 Kč za variantu Výzva 500,
 • 9000 Kč za variantu Výzva 500 Aggressive a
 • 9000 Kč za variantu Výzva 1000
 • 14000 Kč za variantu Výzva 1000 Aggressive.

2.4 Před potvrzením objednávky, jakož i v průběhu smluvního vztahu se Společností má Zákazník možnost zkontrolovat své údaje a případně je také opravit. Případné chyby v objednávce nebo svých údajích může Zákazník uplatnit u Společnosti na emailové adrese: info@ziskejucet.cz.

2.5 Po dobu Trvání smlouvy (jak definováno níže) se Zákazníkem bude Smlouva uložena u Společnosti a rovněž bude ke stažení na Stránce v sekci „Všeobecné obchodní podmínky“ dostupné na  https://ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky/.

 1. Práva Zákazníka

3.1 Uzavřením Smlouvy vzniká Zákazníkovi nárok na užívání služby Demo účet po dobu 30 kalendářních dní (dále jen Trvání smlouvy). Zákazník má právo na aktivaci služby Demo účet v přiměřené době po uzavření Smlouvy, nejpozději však po uplynutí 14 dnů po uzavření Smlouvy.

3.2 Pokud Zákazník v průběhu Trvání Smlouvy splní podmínky uvedené v článku 5 VOP, má nárok na prodloužený přístup k Demo účtu a dodatečné analytické služby po dobu dalších 60 dní bezplatně (dále jen Prodloužené trvání smlouvy).

3.3 Pokud Zákazník v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy splní podmínky uvedené v článku 6 VOP, má právo na to, aby s ním Společnost uzavřela smlouvu, jejímž předmětem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu.

 1. Služba Demo účet

4.1 Obsahem služby Demo účet je zřízení přístupu na účet v rámci elektronického rozhraní brokera, který umožní Zákazníkovi po dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy provádět fiktivní obchody na trhu FOREX případně jiném finančním trhu a dále zaslání analytického souhrnu výkonů Zákazníka na tomto trhu za období Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.

4.2 Společnost poskytne Zákazníkovi přístup k Demo účtu prostřednictvím emailu Zákazníka.

4.3 V žádné z variant Demo účtu Společnost neposkytuje Zákazníkovi žádné investiční služby (ať už hlavní nebo vedlejší) ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost nedává Zákazníkovi žádné pokyny, instrukce nebo informace o tom, jak nebo jakým způsobem má Zákazník provádět obchody na Demo účtu, případně obdobné informace o obchodovaných investičních nástrojích.

4.4 Zákazník má ve všech variantách služby Demo účet naprostou svobodu v tom, jaké obchody bude na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu provádět a jakým způsobem. Zákazník je omezen pouze podmínkami obchodování v elektronickém rozhraní, které stanovil broker.

4.5 Varianta Demo účtu Výzva 250, Výzva 250 Aggressive, Výzva 500, Výzva 500 Aggressive, Výzva 1000 a Výzva 1000 Aggressive obsahuje následující funkcionality, které slouží k vyhotovení analytického souhrnu výkonů Zákazníka za období trvání smlouvy:

 1. stav účtu
 2. úspěšnost
 3. % ziskových dní
 4. expectancy
 5. profit factor
 6. vyhodnocení pravidel
 7. posudek obchodních výsledků
 8. obchodní deník.
 1. Prodloužení služby Demo účet

5.1 Výzva 250

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -12 500 Kč.

Příklad: 6. 6. 2016 trader uzavřel obchody za -10 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -5 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena v zisku +1 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -9 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -15 000 CZK, což překročilo limit ztráty -12 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.2 Výzva 250 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Aggressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 Aggressive na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 200 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový

5.3 Výzva 500

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 500 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 450 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.4 Výzva 500 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500 Aggressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 500 Aggressive na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 100 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 400 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.5 Výzva 1000

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 1000 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 100 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 900 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.6 Výzva 1000 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000 Aggressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 1000 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 200 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -100 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -90 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -22 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -93 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -112 000 CZK, což překročilo limit ztráty
-100 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 800 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.
 1. Speciální účet

6.1 Výzva 250

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu , pokud Zákazník splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 12 500 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -12 500 Kč.

Příklad: 6. 6. 2016 trader uzavřel obchody za -10 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -5 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena v zisku +1 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -9 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -15 000 CZK, což překročilo limit ztráty -12 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.2 Výzva 250 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Agressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazníkovi splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 200 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.3 Výzva 500

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazníkovi splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 450 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.4 Výzva 500 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500 Aggressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazníkovi splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 400 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.5 Výzva 1000

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazníkovi splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 900 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.6 Výzva 1000 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000 Aggressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa a vedení speciálního demo účtu, prostřednictvím něhož vzniká za splnění určitých podmínek právo Zákazníka na odměnu, pokud Zákazníkovi splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 • Zákazník dosáhne alespoň 100 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 • Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod
  -100 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -90 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -22 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -93 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -112 000 CZK, což překročilo limit ztráty
-100 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

 • Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 800 000 Kč.
 • Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.
 • Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.7 Právní formu smlouvy o správě a vedení speciálního demo účtu , jakož i její obsah volí dle svého uvážení Společnost. Smlouva o správě a vedení speciálního demo účtu bude Zákazníkovi předložena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty Prodlouženého trvání smlouvy.

6.8 Společnost má právo uzavření smlouvy o správě a vedení speciálního demo účtu se Zákazníkem odmítnout, pokud Zákazník v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy prováděl obchody na Demo účtu v rozporu s tím, jak se obchoduje na trhu FOREX, případně jiném finančním trhu nebo způsobem, který zakládá oprávněné obavy, že by v důsledku činnosti Zákazníka mohla Společnost utrpět finanční nebo jinou újmu. V takovém případě vrátí Společnost Zákazníkovi uhrazený poplatek za příslušnou variantu Demo účtu v plné výši.

 1. Odstoupení od Smlouvy

7.1. Zákazník, který je spotřebitel, má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. To neplatí, pokud bylo započato s plněním Smlouvy ze strany Společnosti a Zákazník začal provádět fiktivní obchody na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu prostřednictvím Demo účtu.

7.2 Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy: www.ziskejucet.cz/wp-content/uploads/dokumenty/odstoupeni-od-smlouvy.pdf

7.3 Služba může být zrušena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze strany Společnosti též v případě, kdy Zákazník porušil Smlouvu podstatným způsobem.

 1. Práva z vadného plnění a reklamace

8.1 Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané služby začíná běžet zpřístupněním Demo účtu Zákazníkovi a končí uplynutím doby Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání Smlouvy.

8.2 Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Společnosti z těchto důvodů:

 • nedodání objednané služby,
 • dodání neúplné služby.

8.3 Reklamace a jiné připomínky je možno uplatnit elektronickou cestou na: info@ziskejucet.cz.

8.4 V případě dodání neúplné nebo vadné služby a podezření na dodání neúplné nebo vadné služby, je Zákazník povinen událost nahlásit bez zbytečného odkladu. Na zpětné reklamace nebude brán zřetel.

 1. Ochrana osobních údajů

9.1 V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: (i) jména a příjmení, (ii) adresy bydliště, (iii) emailové adresy a (iv) telefonu (dále jen Osobní údaje) Společností jakožto správcem Osobních údajů. Účelem zpracování Osobních údajů je zařazení Osobních údajů do databáze Společnosti a dalšího marketingového zpracování Osobních údajů, tj. nabízení výrobků a služeb Společnosti a případně výrobků a služeb třetích osob (partnerů Společnosti). Dále za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Zákazník udílí Společnosti svůj souhlas na dobu pěti let. Zákazník bere na vědomí, že má právo na přístup k Osobním údajům, má právo požadovat opravu Osobních údajů, jakož i další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictví: info@ziskejucet.cz. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

9.2 Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Společnosti na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti na elektronickou adresu Zákazníka.

9.3 Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

9.4 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením Smlouvy.

9.5 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.

10.2 Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.3 Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním VOP bude zaslána Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Zákazník má právo odmítnout změny VOP a z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena, vypovědět. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

10.4 Případné zvláštní ujednání mezi Společností a Zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

10.5 Odpověď Zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky Smlouvy.

10.6 Společnost ani Zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.7 Pokud dojde v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy nebo i kdykoli poté ke změně okolností, z nichž strany při vzniku závazku z této Smlouvy vycházely do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření smlouvy o správě a vedení speciálního demo účtu , povinnost uzavřít tuto smlouvu zaniká. Strana na kterou se podstatná změna okolností vztahuje, toto neprodleně oznámí straně druhé.

10.8 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení VOP nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení VOP není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

10.9 Zákazníkovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

10.10 Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22. srpna 2017.

FF trader s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky a smluvní dokumentace pro služby objednané do 21. 8. 2017

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.  Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi uživatelem služeb nabízených na webu www.ziskejucet.cz (dále jen Zákazník) a společností FF trader s.r.o., IČO: 031 36 752, se sídlem Vlkova 2725/34, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227963 (dále jen Společnost) při poskytnutí služby DEMO ÚČET prostřednictvím stránky www.ziskejucet.cz Společností (dále jen Demo účet), jakož i další spolupráci se Společností, zejména správu majetku Společnosti.

1.2 Služba Demo účet sestává z pěti variant: (i) Výzva 250, (ii) Výzva 250 Aggressive, (iii) Výzva 500, (iv) Výzva 500 Aggressive a (v) Výzva 1000.

1.3 Zákazník je fyzickou osobou, která jedná se Společností mimo rámec své podnikatelské činnosti.

1.4 Na tyto VOP je Zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky (jak popsáno níže) a má možnost se s VOP předem detailně seznámit.

2.  Uzavření smlouvy a poplatek

2.1 Objednávkou některé z variant Demo účtu přes stránku www.ziskejucet.cz (dále jen Stránka) Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Potvrzením VOP a uhrazením poplatku za některou z variant Demo účtu vstupuje Zákazník do smluvního vztahu se Společností (dále jen Smlouva). Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je poplatek uhrazený Zákazníkem připsán na účet Společnosti.

2.2 Poté, co Zákazník dokončí objednávku, obdrží od Společnosti proforma fakturu – účetní doklad v elektronické podobě s částkou poplatku za příslušnou variantu Demo účtu. Zákazník se zavazuje uhradit poplatek ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře, v opačném případě má Společnosti právo zrušit Zákazníkovi objednávku bez prodlení.

2.3 Zákazník uhradí Společnosti poplatek ve výši:

· 4000 Kč za variantu Výzva 250,

· 6500 Kč za variantu Výzva 250 Aggressive,

· 6500 Kč za variantu Výzva 500,

· 9000 Kč za variantu Výzva 500 Aggressive a

· 9000 Kč za variantu Výzva 1000.

2.4 Před potvrzením objednávky, jakož i v průběhu smluvního vztahu se Společností má Zákazník možnost zkontrolovat své údaje a případně je také opravit. Případné chyby v objednávce nebo svých údajích může Zákazník uplatnit u Společnosti na emailové adrese: info@ziskejucet.cz.

2.5 Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření Smlouvy jsou uvedeny na Stránkách v sekci Jak získat kapitál na forex.

2.6 Po dobu Trvání smlouvy (jak definováno níže) se Zákazníkem bude Smlouva uložena u Společnosti a rovněž bude ke stažení na Stránce.

3.  Práva Zákazníka

3.1 Uzavřením Smlouvy vzniká Zákazníkovi nárok na užívání služby Demo účet po dobu 30 kalendářních dní (dále jen Trvání smlouvy). Zákazník má právo na aktivaci služby Demo účet v přiměřené době po uzavření Smlouvy, nejpozději však po uplynutí 14 dnů po uzavření Smlouvy.

3.2 Pokud Zákazník v průběhu Trvání Smlouvy splní podmínky uvedené v článku 5 VOP, má nárok na prodloužený přístup k Demo účtu a dodatečné analytické služby po dobu dalších 60 dní bezplatně (dále jen Prodloužené trvání smlouvy).

3.3 Pokud Zákazník v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy splní podmínky uvedené v článku 6 VOP, má právo na to, aby s ním Společnost uzavřela smlouvu, jejímž předmětem bude správa majetku Společnosti na finančním trhu.

4.    Služba Demo účet

4.1 Obsahem služby Demo účet je zřízení přístupu na účet v rámci elektronického rozhraní brokera, který umožní Zákazníkovi po dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy provádět fiktivní obchody na trhu FOREX případně jiném finančním trhu a dále zaslání analytického souhrnu výkonů Zákazníka na tomto trhu za období Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.

4.2 Společnost poskytne Zákazníkovi přístup k Demo účtu prostřednictvím emailu Zákazníka.

4.3 V žádné z variant Demo účtu Společnost neposkytuje Zákazníkovi žádné investiční služby (ať už hlavní nebo vedlejší) ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost v žádném případě nedává Zákazníkovi žádné pokyny, instrukce nebo informace o tom, jak nebo jakým způsobem má Zákazník provádět obchody na Demo účtu, případně obdobné informace o obchodovaných investičních nástrojích.

4.4 Zákazník má ve všech variantách služby Demo účet naprostou svobodu v tom, jaké obchody bude na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu provádět a jakým způsobem. Zákazník je omezen pouze podmínkami obchodování v elektronickém rozhraní, které stanovil broker.

4.5 Varianta Demo účtu Výzva 250, Výzva 250 Aggressive, Výzva 500, Výzva 500 Aggressive a Výzva 1000 obsahuje následující funkcionality, které slouží k vyhotovení analytického souhrnu výkonů Zákazníka za období trvání smlouvy:

·        stav účtu

·        úspěšnost

·        % ziskových dní

·        expectancy

·        profit factor

·        vyhodnocení pravidel

posudek obchodních výsledků
obchodní deník.
5.    Prodloužení služby Demo účet

5.1 Výzva 250

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -12 500 Kč.

Příklad: 6. 6. 2016 trader uzavřel obchody za -10 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -5 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena v zisku +1 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -9 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -15 000 CZK, což překročilo limit ztráty -12 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.2 Výzva 250 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Aggressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 Aggressive na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 200 000 Kč.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.3 Výzva 500

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 500 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 450 000 Kč.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.4 Výzva 500 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500 Aggressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 500 Aggressive na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 100 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 400 000 Kč.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.5 Výzva 1000

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 1000 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 100 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 900 000 Kč.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.  Správa majetku Společnosti

6.1 Výzva 250

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 12 500 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -12 500 Kč.

Příklad: 6. 6. 2016 trader uzavřel obchody za -10 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -5 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena v zisku +1 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -9 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -15 000 CZK, což překročilo limit ztráty -12 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.2 Výzva 250 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Aggressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 200 000 Kč.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.3 Výzva 500

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 450 000 Kč.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.4 Výzva 500 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500 Agressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 400 000 Kč.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.5 Výzva 1000

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet výsledků uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě klesnout pod -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav kapitálu včetně aktuálního výsledku otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí klesnout pod hodnotu 900 000 Kč.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou nelimitní pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.6 Právní formu smlouvy o správě majetku Společnosti, jakož i její obsah volí dle svého uvážení Společnost. Smlouva o správě majetku Společnosti bude Zákazníkovi předložena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty Prodlouženého trvání smlouvy.

6.7 Společnost má právo uzavření smlouvy se Zákazníkem odmítnout, pokud Zákazník v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy prováděl obchody na Demo účtu v rozporu s tím, jak se obchoduje na trhu FOREX případně jiném finančním trhu nebo způsobem, který zakládá oprávněné obavy, že by v důsledku správy majetku Společnosti Zákazníkem mohla Společnost utrpět finanční nebo jinou újmu. V takovém případě vrátí Společnost Zákazníkovi uhrazený poplatek za příslušnou variantu Demo účtu v plné výši.

7.  Odstoupení od Smlouvy

7.1. Zákazník, který je spotřebitel, má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. To neplatí, pokud bylo započato s plněním Smlouvy ze strany Společnosti a Zákazník začal provádět fiktivní obchody na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu prostřednictvím Demo účtu.

7.2 Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy: www.ziskejucet.cz/wp-content/uploads/dokumenty/odstoupeni-od-smlouvy.pdf

7.3 Služba může být zrušena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze strany Společnosti též v případě, kdy Zákazník porušil Smlouvu podstatným způsobem.

8.  Práva z vadného plnění a reklamace

8.1 Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané služby začíná běžet zpřístupněním Demo účtu Zákazníkovi a končí uplynutím doby Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání Smlouvy.

8.2 Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Společnosti z těchto důvodů:

·        nedodání objednané služby,

·        dodání neúplné služby.

8.3 Reklamace a jiné připomínky je možno uplatnit elektronickou cestou na: info@ziskejucet.cz.

9.  Ochrana osobních údajů

9.1 V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: (i) jména a příjmení, (ii) adresy bydliště, (iii) emailové adresy a (iv) telefonu (dále jen Osobní údaje) Společností jakožto správcem Osobních údajů. Účelem zpracování Osobních údajů je zařazení Osobních údajů do databáze Společnosti a dalšího marketingového zpracování Osobních údajů, tj. nabízení výrobků a služeb Společnosti a případně výrobků a služeb třetích osob (partnerů Společnosti). Dále za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Zákazník udílí Společnosti svůj souhlas na dobu pěti let. Zákazník bere na vědomí, že má právo na přístup k Osobním údajům, má právo požadovat opravu Osobních údajů, jakož i další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictví: info@ziskejucet.cz. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

9.2 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.

10.2 Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.3 Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním VOP bude zaslána Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Zákazník má právo odmítnout změny VOP a z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena, vypovědět. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

10.4 Případné zvláštní ujednání mezi Společností a Zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

10.5 Odpověď Zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky Smlouvy.

10.6 Společnost ani Zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.7 Pokud dojde v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy nebo i kdykoli poté ke změně okolností, z nichž strany při vzniku závazku z této Smlouvy vycházely do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření smlouvy o správě majetku Společnosti, povinnost uzavřít smlouvu o právě majetku zaniká. Strana na kterou se podstatná změna okolností vztahuje, toto neprodleně oznámí straně druhé.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2017.

FF trader s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky a smluvní dokumentace pro služby objednané do 1. 5. 2017

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi uživatelem služeb nabízených na webu www.ziskejucet.cz (dále jen Zákazník) a společností FF trader s.r.o., IČO: 031 36 752, se sídlem Vlkova 2725/34, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227963 (dále jen Společnost) při poskytnutí služby DEMO ÚČET prostřednictvím stránky www.ziskejucet.cz Společností (dále jen Demo účet), jakož i další spolupráci se Společností, zejména správu majetku Společnosti.

1.2 Služba Demo účet sestává z pěti variant: (i) Výzva 250, (ii) Výzva 250 Aggressive, (iii) Výzva 500, (iv) Výzva 500 Aggressive a (v) Výzva 1000.

1.3 Zákazník je fyzickou osobou, která jedná se Společností mimo rámec své podnikatelské činnosti.

1.4 Na tyto VOP je Zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky (jak popsáno níže) a má možnost se s VOP předem detailně seznámit.

 1. Uzavření smlouvy a poplatek

2.1 Objednávkou některé z variant Demo účtu přes stránku www.ziskejucet.cz (dále jen Stránka) Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Potvrzením VOP a uhrazením poplatku za některou z variant Demo účtu vstupuje Zákazník do smluvního vztahu se Společností (dále jen Smlouva). Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je poplatek uhrazený Zákazníkem připsán na účet Společnosti.

2.2 Poté, co Zákazník dokončí objednávku, obdrží od Společnosti proforma fakturu – účetní doklad v elektronické podobě s částkou poplatku za příslušnou variantu Demo účtu. Zákazník se zavazuje uhradit poplatek ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře, v opačném případě má Společnosti právo zrušit Zákazníkovi objednávku bez prodlení.

2.3 Zákazník uhradí Společnosti poplatek ve výši:

 • 4000 Kč za variantu Výzva 250,
 • 6500 Kč za variantu Výzva 250 Aggressive,
 • 6500 Kč za variantu Výzva 500,
 • 9000 Kč za variantu Výzva 500 Aggressive a
 • 9000 Kč za variantu Výzva 1000.

2.4 Před potvrzením objednávky, jakož i v průběhu smluvního vztahu se Společností má Zákazník možnost zkontrolovat své údaje a případně je také opravit. Případné chyby v objednávce nebo svých údajích může Zákazník uplatnit u Společnosti na emailové adrese: info@ziskejucet.cz.

2.5 Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření Smlouvy jsou uvedeny na Stránkách v sekci Jak získat kapitál na forex.

2.6 Po dobu Trvání smlouvy (jak definováno níže) se Zákazníkem bude Smlouva uložena u Společnosti a rovněž bude ke stažení na Stránce.

 1. Práva Zákazníka

3.1 Uzavřením Smlouvy vzniká Zákazníkovi nárok na užívání služby Demo účet po dobu 30 kalendářních dní (dále jen Trvání smlouvy). Zákazník má právo na aktivaci služby Demo účet v přiměřené době po uzavření Smlouvy, nejpozději však po uplynutí 14 dnů po uzavření Smlouvy.

3.2 Pokud Zákazník v průběhu Trvání Smlouvy splní podmínky uvedené v článku 5 VOP, má nárok na prodloužený přístup k Demo účtu a dodatečné analytické služby po dobu dalších 60 dní bezplatně (dále jen Prodloužené trvání smlouvy).

3.3 Pokud Zákazník v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy splní podmínky uvedené v článku 6 VOP, má právo na to, aby s ním Společnost uzavřela smlouvu, jejímž předmětem bude správa majetku Společnosti na finančním trhu.

 1. Služba Demo účet

4.1 Obsahem služby Demo účet je zřízení přístupu na účet v rámci elektronického rozhraní brokera, který umožní Zákazníkovi po dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy provádět fiktivní obchody na trhu FOREX případně jiném finančním trhu a dále zaslání analytického souhrnu výkonů Zákazníka na tomto trhu za období Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.

4.2 Společnost poskytne Zákazníkovi přístup k Demo účtu prostřednictvím emailu Zákazníka.

4.3 V žádné z variant Demo účtu Společnost neposkytuje Zákazníkovi žádné investiční služby (ať už hlavní nebo vedlejší) ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost v žádném případě nedává Zákazníkovi žádné pokyny, instrukce nebo informace o tom, jak nebo jakým způsobem má Zákazník provádět obchody na Demo účtu, případně obdobné informace o obchodovaných investičních nástrojích.

4.4 Zákazník má ve všech variantách služby Demo účet naprostou svobodu v tom, jaké obchody bude na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu provádět a jakým způsobem. Zákazník je omezen pouze podmínkami obchodování v elektronickém rozhraní, které stanovil broker.

4.5 Varianta Demo účtu Výzva 250, Výzva 250 Aggressive, Výzva 500, Výzva 500 Aggressive a Výzva 1000 obsahuje následující funkcionality, které slouží k vyhotovení analytického souhrnu výkonů Zákazníka za období trvání smlouvy:

 • stav účtu
 • úspěšnost
 • % ziskových dní
 • expectancy
 • profit factor
 • vyhodnocení pravidel
 • posudek obchodních výsledků
 • obchodní deník.
 1. Prodloužení služby Demo účet

5.1 Výzva 250

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -12 500 Kč.

Příklad: 6. 6. 2016 trader uzavřel obchody za -10 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -5 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena v zisku +1 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -9 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -15 000 CZK, což překročilo limit ztráty -12 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.2 Výzva 250 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Aggressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 Aggressive na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 200 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.3 Výzva 500

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 500 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 450 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.5 Výzva 500 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500 Aggressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 500 Aggressive na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 100 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 400 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

5.6 Výzva 1000

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 1000 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 100 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 900 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

 1. Správa majetku Společnosti

6.1 Výzva 250

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 12 500 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -12 500 Kč.

Příklad: 6. 6. 2016 trader uzavřel obchody za -10 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -5 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena v zisku +1 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -9 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -15 000 CZK, což překročilo limit ztráty -12 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.2 Výzva 250 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Aggressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 200 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.3 Výzva 500

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -25 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 450 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.5 Výzva 500 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 500 Agressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 400 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.6 Výzva 1000

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 1000, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

i. Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.

ii. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -50 000 Kč.

Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -40 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -12 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -43 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -52 000 CZK, což překročilo limit ztráty -50 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.

iii. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 900 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.

iv. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.

v. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

6.7 Právní formu smlouvy o správě majetku Společnosti, jakož i její obsah volí dle svého uvážení Společnost. Smlouva o správě majetku Společnosti bude Zákazníkovi předložena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty Prodlouženého trvání smlouvy.

6.8 Společnost má právo uzavření smlouvy se Zákazníkem odmítnout, pokud Zákazník v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy prováděl obchody na Demo účtu v rozporu s tím, jak se obchoduje na trhu FOREX případně jiném finančním trhu nebo způsobem, který zakládá oprávněné obavy, že by v důsledku správy majetku Společnosti Zákazníkem mohla Společnost utrpět finanční nebo jinou újmu. V takovém případě vrátí Společnost Zákazníkovi uhrazený poplatek za příslušnou variantu Demo účtu v plné výši.

 1. Odstoupení od Smlouvy

7.1. Zákazník, který je spotřebitel, má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. To neplatí, pokud bylo započato s plněním Smlouvy ze strany Společnosti a Zákazník začal provádět fiktivní obchody na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu prostřednictvím Demo účtu.

7.2 Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy: www.ziskejucet.cz/wp-content/uploads/dokumenty/odstoupeni-od-smlouvy.pdf

7.3 Služba může být zrušena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze strany Společnosti též v případě, kdy Zákazník porušil Smlouvu podstatným způsobem.

 1. Práva z vadného plnění a reklamace

8.1 Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané služby začíná běžet zpřístupněním Demo účtu Zákazníkovi a končí uplynutím doby Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání Smlouvy.

8.2 Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Společnosti z těchto důvodů:

 • nedodání objednané služby,
 • dodání neúplné služby.

8.3 Reklamace a jiné připomínky je možno uplatnit elektronickou cestou na: info@ziskejucet.cz.

 1. Ochrana osobních údajů

9.1 V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: (i) jména a příjmení, (ii) adresy bydliště, (iii) emailové adresy a (iv) telefonu (dále jen Osobní údaje) Společností jakožto správcem Osobních údajů. Účelem zpracování Osobních údajů je zařazení Osobních údajů do databáze Společnosti a dalšího marketingového zpracování Osobních údajů, tj. nabízení výrobků a služeb Společnosti a případně výrobků a služeb třetích osob (partnerů Společnosti). Dále za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Zákazník udílí Společnosti svůj souhlas na dobu pěti let. Zákazník bere na vědomí, že má právo na přístup k Osobním údajům, má právo požadovat opravu Osobních údajů, jakož i další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictví: info@ziskejucet.cz. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

9.2 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením Smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.

10.2 Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.3 Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním VOP bude zaslána Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Zákazník má právo odmítnout změny VOP a z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena, vypovědět. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

10.4 Případné zvláštní ujednání mezi Společností a Zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

10.5 Odpověď Zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky Smlouvy.

10.6 Společnost ani Zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.7 Pokud dojde v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy nebo i kdykoli poté ke změně okolností, z nichž strany při vzniku závazku z této Smlouvy vycházely do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření smlouvy o správě majetku Společnosti, povinnost uzavřít smlouvu o právě majetku zaniká. Strana na kterou se podstatná změna okolností vztahuje, toto neprodleně oznámí straně druhé.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15. 3. 2017.

FF trader s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky a smluvní dokumentace pro služby objednané do 15. 3. 2017

 1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi uživatelem služeb nabízených na webu www.ziskejucet.cz (dále jen Zákazník) a společností FF trader s.r.o., IČO: 031 36 752, se sídlem Vlkova 2725/34, Žižkov, Praha 3, 130 00 Praha, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227963 (dále jen Společnost) při poskytnutí služby DEMO ÚČET prostřednictvím stránky www.ziskejucet.cz Společností (dále jen Demo účet), jakož i další spolupráci se Společností, zejména správu majetku Společnosti.

1.2 Služba Demo účet sestává ze tří variant: (i) výzva 50, (ii) výzva 250 a (iii) výzva 250 Agressive.

1.3 Zákazník je fyzickou osobou, která jedná se Společností mimo rámec své podnikatelské činnosti.

1.4 Na tyto VOP je Zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky (jak popsáno níže) a má možnost se s VOP předem detailně seznámit.

 1. Uzavření smlouvy a poplatek

2.1 Objednávkou některé z variant Demo účtu přes stránku www.ziskejucet.cz (dále jen Stránka) Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Potvrzením VOP a uhrazením poplatku za některou z variant Demo účtu vstupuje Zákazník do smluvního vztahu se Společností (dále jen Smlouva). Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je poplatek uhrazený Zákazníkem připsán na účet Společnosti.

2.2 Poté, co Zákazník dokončí objednávku, obdrží od Společnosti proforma fakturu – účetní doklad v elektronické podobě s částkou poplatku za příslušnou variantu Demo účtu. Zákazník se zavazuje uhradit poplatek ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře, v opačném případě má Společnosti právo zrušit Zákazníkovi objednávku bez prodlení.

2.3 Zákazník uhradí Společnosti poplatek ve výši:

 • 1500 Kč za variantu Výzva 50,
 • 4000 Kč za variantu Výzva 250, a
 • 6500 Kč za variantu Výzva 250 Aggressive.

2.4 Před potvrzením objednávky, jakož i v průběhu smluvního vztahu se Společností má Zákazník možnost zkontrolovat své údaje a případně je také opravit. Případné chyby v objednávce nebo svých údajích může Zákazník uplatnit u Společnosti na emailové adrese: info@ziskejucet.cz.

2.5 Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření Smlouvy jsou uvedeny na Stránkách v sekci Proces.

2.6 Po dobu Trvání smlouvy (jak definováno níže) se Zákazníkem bude Smlouva uložena u Společnosti a rovněž bude ke stažení na Stránce.

 1. Práva Zákazníka

3.1 Uzavřením Smlouvy vzniká Zákazníkovi nárok na užívání služby Demo účet po dobu 30 kalendářních dní (dále jen Trvání smlouvy). Zákazník má právo na aktivaci služby Demo účet v přiměřené době po uzavření Smlouvy, nejpozději však po uplynutí 14 dnů po uzavření Smlouvy.

3.2 Pokud Zákazník v průběhu Trvání Smlouvy splní podmínky uvedené v článku 5 VOP, má nárok na prodloužený přístup k Demo účtu a dodatečné analytické služby po dobu dalších 60 dní bezplatně (dále jen Prodloužené trvání smlouvy).

3.3 Pokud Zákazník v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy splní podmínky uvedené v článku 6 VOP, má právo na to, aby s ním Společnost uzavřela smlouvu, jejímž předmětem bude správa majetku Společnosti na finančním trhu.

 1. Služba Demo účet

4.1 Obsahem služby Demo účet je zřízení přístupu na účet v rámci elektronického rozhraní brokera, který umožní Zákazníkovi po dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy provádět fiktivní obchody na trhu FOREX případně jiném finančním trhu a dále zaslání analytického souhrnu výkonů Zákazníka na tomto trhu za období Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.

4.2 Společnost poskytne Zákazníkovi přístup k Demo účtu prostřednictvím emailu Zákazníka.

4.3 V žádné z variant Demo účtu Společnost neposkytuje Zákazníkovi žádné investiční služby (ať už hlavní nebo vedlejší) ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost v žádném případě nedává Zákazníkovi žádné pokyny, instrukce nebo informace o tom, jak nebo jakým způsobem má Zákazník provádět obchody na Demo účtu, případně obdobné informace o obchodovaných investičních nástrojích.

4.4 Zákazník má ve všech variantách služby Demo účet naprostou svobodu v tom, jaké obchody bude na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu provádět a jakým způsobem. Zákazník je omezen pouze podmínkami obchodování v elektronickém rozhraní, které stanovil broker.

4.5 Varianta Demo účtu Výzva 50 obsahuje následující funkcionality, které slouží k vyhotovení analytického souhrnu výkonů Zákazníka za období trvání smlouvy:

 • stav účtu
 • úspěšnost
 • % ziskových dní
 • expectancy
 • profit factor
 • vyhodnocení pravidel
 • posudek obchodních výsledků

4.6 Varianta Demo účtu Výzva 250 a Výzva 250 Aggressive obsahuje následující funkcionality, které slouží k vyhotovení analytického souhrnu výkonů Zákazníka za období trvání smlouvy:

 • stav účtu
 • úspěšnost
 • % ziskových dní
 • expectancy
 • profit Factor
 • vyhodnocení pravidel
 • posudek obchodních výsledků
 • profesionální obchodní deník.
 1. Prodloužení služby Demo účet

5.1 Výzva 50

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 50, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 50 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 5 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -2 500 Kč.
  • Příklad: 5. 5. 2015 trader uzavřel obchody za -1 800 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -1 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -200 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -2 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -2 800 CZK, což překročilo limit ztráty -2 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
 4. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 45 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:00 SE(L)Č.

5.2 Výzva 250

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -12 500 Kč.
  • Příklad: 6. 6. 2016 trader uzavřel obchody za -10 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -5 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena v zisku +1 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -9 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -15 000 CZK, což překročilo limit ztráty -12 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
 4. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:00 SE(L)Č.

5.3 Výzva 250 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Agressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 Agressive na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -25 000 Kč.
  • Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
 4. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 200 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na Demo účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:00 SE(L)Č.

6. Správa majetku Společnosti

6.1 Výzva 50

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 50, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 2 500 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -2 500 Kč.
  • Příklad: 5. 5. 2015 trader uzavřel obchody za -1 800 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -1 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -200 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -2 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -2 800 CZK, což překročilo limit ztráty -2 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
 4. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 45 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:00 SE(L)Č.

6.2 Výzva 250

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 12 500 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -12 500 Kč.
  • Příklad: 6. 6. 2016 trader uzavřel obchody za -10 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -5 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena v zisku +1 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -9 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -15 000 CZK, což překročilo limit ztráty -12 500 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
 4. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:00 SE(L)Č.

6.3 Výzva 250 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Agressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Případné otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Součet uzavřených pozic v určitý den dle SE(L)Č včetně komisí a swapů plus aktuální výsledek otevřených pozic včetně komisí a swapů nesmí v žádném případě překročit ztrátu -25 000 Kč.
  • Příklad: 7. 7. 2017 trader uzavřel obchody za -20 000 CZK. Dále tento den otevřel pozici, která šla nejprve do ztráty -6 000 CZK, ale nakonec byla uzavřena ve ztrátě jen -3 000 CZK. Ztráta na uzavřených pozicích je -23 000 CZK, což by bylo v pořádku. V jednom okamžiku byl ale součet uzavřených pozic + součet otevřených pozic v daný den celkem -26 000 CZK, což překročilo limit ztráty -25 000 CZK za den. Pravidlo tedy bylo porušeno.
 4. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 200 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na Demo účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:00 SE(L)Č.

6.4 Právní formu smlouvy o správě majetku Společnosti, jakož i její obsah volí dle svého uvážení Společnost. Smlouva o správě majetku Společnosti bude Zákazníkovi předložena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty Prodlouženého trvání smlouvy.

6.5 Společnost má právo uzavření smlouvy se Zákazníkem odmítnout, pokud Zákazník v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy prováděl obchody na Demo účtu v rozporu s tím, jak se obchoduje na trhu FOREX případně jiném finančním trhu nebo způsobem, který zakládá oprávněné obavy, že by v důsledku správy majetku Společnosti Zákazníkem mohla Společnost utrpět finanční nebo jinou újmu. V takovém případě vrátí Společnost Zákazníkovi uhrazený poplatek za příslušnou variantu Demo účtu v plné výši.

 1. Odstoupení od Smlouvy

7.1. Zákazník, který je spotřebitel, má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. To neplatí, pokud bylo započato s plněním Smlouvy ze strany Společnosti a Zákazník začal provádět fiktivní obchody na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu prostřednictvím Demo účtu.

7.2 Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy: www.ziskejucet.cz/wp-content/uploads/dokumenty/odstoupeni-od-smlouvy.pdf

7.3 Služba může být zrušena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze strany Společnosti též v případě, kdy Zákazník porušil Smlouvu podstatným způsobem.

 1. Práva z vadného plnění a reklamace

8.1 Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané služby začíná běžet zpřístupněním Demo účtu Zákazníkovi a končí uplynutím doby Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání Smlouvy.

8.2 Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Společnosti z těchto důvodů:

 • nedodání objednané služby,
 • dodání neúplné služby.

8.3 Reklamace a jiné připomínky je možno uplatnit elektronickou cestou na: info@ziskejucet.cz.

 1. Ochrana osobních údajů

9.1 V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: (i) jména a příjmení, (ii) adresy bydliště, (iii) emailové adresy a (iv) telefonu (dále jen Osobní údaje) Společností jakožto správcem Osobních údajů. Účelem zpracování Osobních údajů je zařazení Osobních údajů do databáze Společnosti a dalšího marketingového zpracování Osobních údajů, tj. nabízení výrobků a služeb Společnosti a případně výrobků a služeb třetích osob (partnerů Společnosti). Dále za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Zákazník udílí Společnosti svůj souhlas na dobu pěti let. Zákazník bere na vědomí, že má právo na přístup k Osobním údajům, má právo požadovat opravu Osobních údajů, jakož i další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictví: info@ziskejucet.cz. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

9.2 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením Smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.

10.2 Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.3 Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním VOP bude zaslána Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Zákazník má právo odmítnout změny VOP a z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena, vypovědět. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

10.4 Případné zvláštní ujednání mezi Společností a Zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

10.5 Odpověď Zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky Smlouvy.

10.6 Společnost ani Zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.7 Pokud dojde v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy nebo i kdykoli poté ke změně okolností, z nichž strany při vzniku závazku z této Smlouvy vycházely do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření smlouvy o správě majetku Společnosti, povinnost uzavřít smlouvu o právě majetku zaniká. Strana na kterou se podstatná změna okolností vztahuje, toto neprodleně oznámí straně druhé.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 6. 10. 2016.

FF trader s.r.o.

Přílohy

Příloha č. 1 – Odstoupení od smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky a smluvní dokumentace pro služby objednané do 5. 10. 2016

 1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi uživatelem služeb nabízených na webu www.ziskejucet.cz (dále jen Zákazník) a společností FF trader s.r.o., IČO: 031 36 752, se sídlem Petržílova 3297/5, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227963 (dále jen Společnost) při poskytnutí služby DEMO ÚČET prostřednictvím stránky www.ziskejucet.cz Společností (dále jen Demo účet), jakož i další spolupráci se Společností, zejména správu majetku Společnosti.

1.2 Služba Demo účet sestává ze tří variant: (i) výzva 50, (ii) výzva 250 a (iii) výzva 250 Agressive.

1.3 Zákazník je fyzickou osobou, která jedná se Společností mimo rámec své podnikatelské činnosti.

1.4 Na tyto VOP je Zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky (jak popsáno níže) a má možnost se s VOP předem detailně seznámit.

 1. Uzavření smlouvy a poplatek

2.1 Objednávkou některé z variant Demo účtu přes stránku www.ziskejucet.cz (dále jen Stránka) Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Potvrzením VOP a uhrazením poplatku za některou z variant Demo účtu vstupuje Zákazník do smluvního vztahu se Společností (dále jen Smlouva). Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je poplatek uhrazený Zákazníkem připsán na účet Společnosti.

2.2 Poté, co Zákazník dokončí objednávku, obdrží od Společnosti proforma fakturu – účetní doklad v elektronické podobě s částkou poplatku za příslušnou variantu Demo účtu. Zákazník se zavazuje uhradit poplatek ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře, v opačném případě má Společnosti právo zrušit Zákazníkovi objednávku bez prodlení.

2.3 Zákazník uhradí Společnosti poplatek ve výši:

 • 1500 Kč za variantu Výzva 50,
 • 4000 Kč za variantu Výzva 250, a
 • 6500 Kč za variantu Výzva 250 Aggressive.

2.4 Před potvrzením objednávky, jakož i v průběhu smluvního vztahu se Společností má Zákazník možnost zkontrolovat své údaje a případně je také opravit. Případné chyby v objednávce nebo svých údajích může Zákazník uplatnit u Společnosti na emailové adrese: info@ziskejucet.cz.

2.5 Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření Smlouvy jsou uvedeny na Stránkách v sekci Proces.

2.6 Po dobu Trvání smlouvy (jak definováno níže) se Zákazníkem bude Smlouva uložena u Společnosti a rovněž bude ke stažení na Stránce.

 1. Práva Zákazníka

3.1 Uzavřením Smlouvy vzniká Zákazníkovi nárok na užívání služby Demo účet po dobu 30 kalendářních dní (dále jen Trvání smlouvy). Zákazník má právo na aktivaci služby Demo účet v přiměřené době po uzavření Smlouvy, nejpozději však po uplynutí 14 dnů po uzavření Smlouvy.

3.2 Pokud Zákazník v průběhu Trvání Smlouvy splní podmínky uvedené v článku 5 VOP, má nárok na prodloužený přístup k Demo účtu a dodatečné analytické služby po dobu dalších 60 dní bezplatně (dále jen Prodloužené trvání smlouvy).

3.3 Pokud Zákazník v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy splní podmínky uvedené v článku 6 VOP, má právo na to, aby s ním Společnost uzavřela smlouvu, jejímž předmětem bude správa majetku Společnosti na finančním trhu.

 1. Služba Demo účet

4.1 Obsahem služby Demo účet je zřízení přístupu na účet v rámci elektronického rozhraní brokera, který umožní Zákazníkovi po dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy provádět fiktivní obchody na trhu FOREX případně jiném finančním trhu a dále zaslání analytického souhrnu výkonů Zákazníka na tomto trhu za období Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.

4.2 Společnost poskytne Zákazníkovi přístup k Demo účtu prostřednictvím emailu Zákazníka.

4.3 V žádné z variant Demo účtu Společnost neposkytuje Zákazníkovi žádné investiční služby (ať už hlavní nebo vedlejší) ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Společnost v žádném případě nedává Zákazníkovi žádné pokyny, instrukce nebo informace o tom, jak nebo jakým způsobem má Zákazník provádět obchody na Demo účtu, případně obdobné informace o obchodovaných investičních nástrojích.

4.4 Zákazník má ve všech variantách služby Demo účet naprostou svobodu v tom, jaké obchody bude na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu provádět a jakým způsobem. Zákazník je omezen pouze podmínkami obchodování v elektronickém rozhraní, které stanovil broker.

4.5 Varianta Demo účtu Výzva 50 obsahuje následující funkcionality, které slouží k vyhotovení analytického souhrnu výkonů Zákazníka za období trvání smlouvy:

 • stav účtu
 • úspěšnost
 • % ziskových dní
 • expectancy
 • profit factor
 • vyhodnocení pravidel
 • posudek obchodních výsledků

4.6 Varianta Demo účtu Výzva 250 a Výzva 250 Aggressive obsahuje následující funkcionality, které slouží k vyhotovení analytického souhrnu výkonů Zákazníka za období trvání smlouvy:

 • stav účtu
 • úspěšnost
 • % ziskových dní
 • expectancy
 • profit Factor
 • vyhodnocení pravidel
 • posudek obchodních výsledků
 • profesionální obchodní deník.
 1. Prodloužení služby Demo účet

5.1 Výzva 50

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 50, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 50 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 5 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Měsíčním zhodnocením se rozumí rozdíl mezi stavem účtu k 1. dni sledovaného období a poslednímu dni sledovaného období. Všechny otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Během dne (tzn. 00:00:01 až 23:59:59 SE(L)Č ) nesmí být hodnota účtu ponížena o 2500 Kč a více korun ve srovnání se stavem daného účtu téhož dne v 00:00:01SE(L)Č. Ponížení hodnoty účtu se rozumí součet ztrát na uzavřených a otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
  • Příkladová situace: Zákazník realizoval ztrátu 2000 Kč v průběhu dne. Následně je na otevřené pozici otevřená ztráta o velikosti 550 Kč. Součet ztrát tedy činí 2550 Kč, což znamená ponížení hodnoty účtu o více než 2500 Kč. A obdobně.
 4. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 45 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:01 SE(L)Č.

5.2 Výzva 250

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Měsíčním zhodnocením se rozumí rozdíl mezi stavem účtu k 1. dni sledovaného období a poslednímu dni sledovaného období. Všechny otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Během dne (tzn. 00:00:01 až 23:59:59 SE(L)Č ) nesmí být hodnota Demo účtu ponížena o 12 500 Kč a více korun ve srovnání se stavem daného účtu téhož dne v 00:00:01SE(L)Č. Ponížení hodnoty účtu se rozumí součet ztrát na uzavřených a otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
  • Příkladová situace: Zákazník realizoval ztrátu 11 000 Kč v průběhu dne. Následně je na otevřené pozici otevřená ztráta o velikosti 1 550 Kč. Součet ztrát tedy činí 12 550 Kč, což znamená ponížení hodnoty účtu o více než 12 500 Kč. A obdobně.
 4. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:01 SE(L)Č.

5.3 Výzva 250 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Agressive, má nárok na prodloužení poskytnutí služby Demo účet Výzva 250 Agressive na dobu dalších 60 dní bezplatně, pokud splnil v průběhu Trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 50 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Měsíčním zhodnocením se rozumí rozdíl mezi stavem účtu k 1. dni sledovaného období a poslednímu dni sledovaného období. Všechny otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Během dne (tzn. 00:00:01 až 23:59:59 SE(L)Č ) nesmí být hodnota účtu ponížena o 25 000 Kč a více korun ve srovnání se stavem daného účtu téhož dne v 00:00:01SE(L)Č. Ponížení hodnoty účtu se rozumí součet ztrát na uzavřených a otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
  • Příkladová situace: Zákazník realizoval ztrátu 20 000 Kč v průběhu dne. Následně je na otevřené pozici otevřená ztráta o velikosti 6 000 Kč. Součet ztrát tedy činí 26 000 Kč, což znamená ponížení hodnoty účtu o více než 25 000 Kč. A obdobně.
 4. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 200 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na Demo účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:01 SE(L)Č.

6. Správa majetku Společnosti

6.1 Výzva 50

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 50, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 2 500 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Měsíčním zhodnocením se rozumí rozdíl mezi stavem účtu k 1. dni sledovaného období a poslednímu dni sledovaného období. Všechny otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Během dne (tzn. 00:00:01 až 23:59:59 SE(L)Č ) nesmí být hodnota účtu ponížena o 2500 Kč a více korun ve srovnání se stavem daného účtu téhož dne v 00:00:01SE(L)Č. Ponížení hodnoty účtu se rozumí součet ztrát na uzavřených a otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
  • Příkladová situace: Zákazník realizoval ztrátu 2000 Kč v průběhu dne. Následně je na otevřené pozici otevřená ztráta o velikosti 550 Kč. Součet ztrát tedy činí 2550 Kč, což znamená ponížení hodnoty účtu o více než 2500 Kč. A obdobně.
 4. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 45 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:01 SE(L)Č.

6.2 Výzva 250

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 12 500 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Měsíčním zhodnocením se rozumí rozdíl mezi stavem účtu k 1. dni sledovaného období a poslednímu dni sledovaného období. Všechny otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Během dne (tzn. 00:00:01 až 23:59:59 SE(L)Č ) nesmí být hodnota Demo účtu ponížena o 12 500 Kč a více korun ve srovnání se stavem daného účtu téhož dne v 00:00:01SE(L)Č. Ponížení hodnoty účtu se rozumí součet ztrát na uzavřených a otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
  • Příkladová situace: Zákazník realizoval ztrátu 11 000 Kč v průběhu dne. Následně je na otevřené pozici otevřená ztráta o velikosti 1 550 Kč. Součet ztrát tedy činí 12 550 Kč, což znamená ponížení hodnoty účtu o více než 12 500 Kč. A obdobně.
 4. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 225 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:01 SE(L)Č.

6.3 Výzva 250 Aggressive

V případě, že Zákazník objednal službu Výzva 250 Agressive, má nárok na uzavření smlouvy, jejímž obsahem bude správa majetku Společnosti, pokud splnil v průběhu Prodlouženého trvání smlouvy následující podmínky:

 1. Zákazník musí minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 2. Zákazník dosáhne alespoň 25 000 Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Měsíčním zhodnocením se rozumí rozdíl mezi stavem účtu k 1. dni sledovaného období a poslednímu dni sledovaného období. Všechny otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 3. Během dne (tzn. 00:00:01 až 23:59:59 SE(L)Č ) nesmí být hodnota účtu ponížena o 25 000 Kč a více korun ve srovnání se stavem daného účtu téhož dne v 00:00:01SE(L)Č. Ponížení hodnoty účtu se rozumí součet ztrát na uzavřených a otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
  • Příkladová situace: Zákazník realizoval ztrátu 20 000 Kč v průběhu dne. Následně je na otevřené pozici otevřená ztráta o velikosti 6 000 Kč. Součet ztrát tedy činí 26 000 Kč, což znamená ponížení hodnoty účtu o více než 25 000 Kč. A obdobně.
 4. Stav počátečního kapitálu na Demo účtu nesmí klesnout pod hodnotu 200 000 Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 5. Zákazník musí dosáhnout alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na Demo účtu je ve 23:59:59 SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:01 SE(L)Č.

6.4 Právní formu smlouvy o správě majetku Společnosti, jakož i její obsah volí dle svého uvážení Společnost. Smlouva o správě majetku Společnosti bude Zákazníkovi předložena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty Prodlouženého trvání smlouvy.

6.5 Společnost má právo uzavření smlouvy se Zákazníkem odmítnout, pokud Zákazník v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy prováděl obchody na Demo účtu v rozporu s tím, jak se obchoduje na trhu FOREX případně jiném finančním trhu nebo způsobem, který zakládá oprávněné obavy, že by v důsledku správy majetku Společnosti Zákazníkem mohla Společnost utrpět finanční nebo jinou újmu. V takovém případě vrátí Společnost Zákazníkovi uhrazený poplatek za příslušnou variantu Demo účtu v plné výši.

 1. Odstoupení od Smlouvy

7.1. Zákazník, který je spotřebitel, má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. To neplatí, pokud bylo započato s plněním Smlouvy ze strany Společnosti a Zákazník začal provádět fiktivní obchody na trhu FOREX nebo případně jiném finančním trhu prostřednictvím Demo účtu.

7.2 Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy: www.ziskejucet.cz/wp-content/uploads/dokumenty/odstoupeni-od-smlouvy.pdf

7.3 Služba může být zrušena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze strany Společnosti též v případě, kdy Zákazník porušil Smlouvu podstatným způsobem.

 1. Práva z vadného plnění a reklamace

8.1 Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané služby začíná běžet zpřístupněním Demo účtu Zákazníkovi a končí uplynutím doby Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání Smlouvy.

8.2 Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Společnosti z těchto důvodů:

 • nedodání objednané služby,
 • dodání neúplné služby.

8.3 Reklamace a jiné připomínky je možno uplatnit elektronickou cestou na: info@ziskejucet.cz.

 1. Ochrana osobních údajů

9.1 V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: (i) jména a příjmení, (ii) adresy bydliště, (iii) emailové adresy a (iv) telefonu (dále jen Osobní údaje) Společností jakožto správcem Osobních údajů. Účelem zpracování Osobních údajů je zařazení Osobních údajů do databáze Společnosti a dalšího marketingového zpracování Osobních údajů, tj. nabízení výrobků a služeb Společnosti a případně výrobků a služeb třetích osob (partnerů Společnosti). Dále za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Zákazník udílí Společnosti svůj souhlas na dobu pěti let. Zákazník bere na vědomí, že má právo na přístup k Osobním údajům, má právo požadovat opravu Osobních údajů, jakož i další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictví: info@ziskejucet.cz. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

9.2 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením Smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy.

10.2 Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.3 Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním VOP bude zaslána Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Zákazník má právo odmítnout změny VOP a z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena, vypovědět. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

10.4 Případné zvláštní ujednání mezi Společností a Zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

10.5 Odpověď Zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky Smlouvy.

10.6 Společnost ani Zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.7 Pokud dojde v průběhu Trvání smlouvy nebo Prodlouženého trvání smlouvy nebo i kdykoli poté ke změně okolností, z nichž strany při vzniku závazku z této Smlouvy vycházely do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření smlouvy o správě majetku Společnosti, povinnost uzavřít smlouvu o právě majetku zaniká. Strana na kterou se podstatná změna okolností vztahuje, toto neprodleně oznámí straně druhé.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 29. 8. 2016.

FF trader s.r.o.

Přílohy

Příloha č. 1 – Odstoupení od smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky a smluvní dokumentace pro služby objednané do 18. 7. 2016

1.  Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP) upravují smluvní vztah mezi zákazníkem stránek www.ziskejucet.cz a společností FF trader s.r.o. (dále Společnost) při dodávce jakýchkoliv služeb Společností.

1.2. Kontakt na Společnost: FF Trader s.r.o., IČ:03136752, Petržílova 3297/5, Modřany, 143 00 Praha 4, +420 737 965 924, info@ziskejucet.cz, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227963.

1.3. Zákazník je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která se společností uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.  Uzavření smlouvy

2.1. Podáním objednávky přes stránky www.ziskejucet.cz (dále Stránky) zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

2.2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.3. Společnost není vázána žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.4. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny na Stránkách v sekci Proces. Případné chyby v objednávce může zákazník uplatnit na emailové adrese: info@ziskejucet.cz.

2.5. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u Společnosti, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě potvrzení objednávky provedené Společností ve formátu .pdf zaslaného na zákazníkem sdělený e-mailový kontakt; v případě jiné formy objednávky než elektronické, zaslané Společností na žádost zákazníka na jím sdělený e-mail.

2.6. Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření správy cizího majetku je součástí objednávky analytických služeb (dále jen „služby“).

2.7. Smlouva o správě cizího majetku může být uzavřena pouze v případě splnění všech podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí o správě cizího majetku.

3.  Objednání služby

3.1 Smlouva o analytických službách (dále jen smlouva o službách) vzniká uhrazením poplatku dle vybrané služby na účet Společnosti. Smlouva o analytických službách se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.

3.1.1. Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím stránek www.ziskejucet.cz, konkrétně zde: www.ziskejucet.cz/vyzva

3.1.2. Uhrazením poplatku podle bodu 3.1 vzniká Spotřebiteli nárok na 30 dní služeb podle článku 4), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o správě cizího majetku (dále jen smlouva o smlouvě budoucí) při splnění podmínek v ní stanovených, jenž je přílohou č. 1 těchto VOP a v případě splnění podmínek uvedených v článku 3.1.6. nárok na analytické služby po dobu dalších 60 dní bezplatně.

3.1.3. Aktivace objednaných služeb proběhne v přiměřené době po obdržení souhlasu zákazníka se zahájením plnění již ve 14 denní lhůtě pro bezdůvodné odstoupení od smlouvy nebo neprodleně po uplynutí 14 denní lhůty, která začíná plynout uzavřením smlouvy.

3.1.4. Společnost potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle fakturu – daňový doklad, nebo proforma fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o objednaných službách a smlouvu o smlouvě budoucí. Aktivaci objednaných služeb zahájí Společnost nejpozději po uběhnutí zákonné lhůty k odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

3.1.5. Smlouva o smlouvě budoucí o správě cizího majetku se řídí ustanoveními uvedenými ve smlouvě, stejně jako případná smlouva o správě cizího majetku. V případě rozporu některých ustanovení se zákonem, zůstávají zbylá ustanovení v platnosti.

Výzva 50 a Výzva 250

3.1.6. V případě objednání služby Výzva 50 a splnění následujících podmínek během objednaného období, má zákazník nárok na poskytnutí analytických služeb na dobu dalších 60 dní bezplatně:

 1. Oprávněnýdosáhne alespoň 5 000,- Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Měsíčním zhodnocením se rozumí rozdíl mezi stavem účtu k 1. dni sledovaného období a poslednímu dni sledovaného období.
  1. Všechny otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 2. Během dne (tzn. 00:00:01 až 23:59:59SE(L)Č ) nesmí být hodnota účtu ponížena o 1500,- Kč a více korun ve srovnání se stavem daného účtu téhož dne v 00:00:01SE(L)Č. Ponížení hodnoty účtu se rozumí součet ztrát na uzavřených a otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
  1. Příkladová situace: Obchodník realizoval ztrátu 1000,- Kč v průběhu dne. Následně je na otevřené pozici otevřená ztráta o velikosti 550,- Kč. Součet ztrát tedy činí 1550,- Kč, což znamená ponížení hodnoty účtu o více než 1500,- Kč. A obdobně.
 3. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 45 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 4. V tomto období musí Oprávněný minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 5. V tomto období musí dosáhnout Oprávněný alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:01 SE(L)Č.

3.1.7. V případě objednání služby Výzva 250 a splnění následujících podmínek během objednaného období, má zákazník nárok na poskytnutí analytických služeb na dobu dalších 60 dní bezplatně:

 1. Oprávněnýdosáhne alespoň 25 000,- Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Měsíčním zhodnocením se rozumí rozdíl mezi stavem účtu k 1. dni sledovaného období a poslednímu dni sledovaného období.
  1. Všechny otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 2. Během dne (tzn. 00:00:01 až 23:59:59SE(L)Č ) nesmí být hodnota účtu ponížena o 7 500,- Kč a více korun ve srovnání se stavem daného účtu téhož dne v 00:00:01SE(L)Č. Ponížení hodnoty účtu se rozumí součet ztrát na uzavřených a otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
  1. Příkladová situace: Obchodník realizoval ztrátu 6 000,- Kč v průběhu dne. Následně je na otevřené pozici otevřená ztráta o velikosti 1 550,- Kč. Součet ztrát tedy činí 7 550,- Kč, což znamená ponížení hodnoty účtu o více než 7 500,- Kč. A obdobně.
 3. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 225 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 4. V tomto období musí Oprávněný minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 5. V tomto období musí dosáhnout Oprávněný alespoň 50% počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:01 SE(L)Č.

3.2. Změny v objednávce Služeb

3.2.1. Zákazník je povinen Společnosti neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené.

3.2.3. Zákazník je oprávněn požádat Společnost o přerušení poskytovaných služeb z vážných důvodů. Rozhodnutí o přerušení bude zákazníkovi doručeno emailem.

3.3. Platba služeb

3.3.1. Každý zákazník po doručení objednávky obdrží od Společnosti doklad, a to v elektronické či tištěné formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené.

3.3.2. Smlouva o poskytování služeb vzniká připsáním poplatku na účet Společnosti. Připsání poplatku Společnost potvrdí na email Zákazníka.

3.3.3. Dojde-li k zahájení dodávek služby, avšak zákazník neuhradí celou částku, vzniká tak Společnosti pohledávka za dobu využívání služeb.

3.3.4. V případě prodlení se zaplacením Služeb má Společnost právo požadovat po zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

3.3.5. Výše pohledávky se počítá poměrně podle každého započatého dne, tzn. 1 den nezaplaceného využívání se rovná hodnotě objednané služby děleno 30, obdobně se vypočítá dlužná částka hrazená v cizí měně.

3.4. Reklamace služeb

3.4.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Společnosti z těchto důvodů:

 • Nedodání objednané služby,
 • Dodání neúplné nebo poškozené služby

3.4.2. Reklamace a jiné připomínky ke službám je možno uplatnit na info@ziskejucet.cz.

3.4.3. V případě oprávněné reklamace, kdy zákazníkovi nebyly doručeny objednané služby řádně, vrátí Společnost zákazníkovi poměrnou část ceny za služby. To neplatí v případě, kdy zákazníkovi vznikl nárok na 60 dní služeb zdarma a reklamuje některou ze služeb v tomto období.

3.4.4. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena.

3.5. Ukončení smlouvy o službách

3.5.1. Služby mohou být zrušeny dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany Společnosti též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení služeb do deseti dní ode dne splatnosti dokladu.

4.  Definice Služeb

4.1. Službami podle těchto VOP se rozumí zaslání analytického souhrnu za zaplacené období a umožnění vstupu zákazníka do místnosti tradera přes tuto adresu:

4.2. V prostředí tradera služby Výzva 50 nalezne zákazník následující hodnoty:

 • Stav účtu
 • Úspěšnost
 • % ziskových dní
 • Expectancy
 • Profit Factor
 • Vyhodnocení pravidel

4.3. Analytickým souhrnem služby Výzva 50 se rozumí zhodnocení následujících parametrů:

 • Stav účtu
 • Úspěšnost
 • % ziskových dní
 • Expectancy
 • Profit Factor
 • Drawdown
 • Vyhodnocení pravidel
 • Posudek obchodních výsledků

4.4. V prostředí tradera služby Výzva 250 nalezne zákazník následující hodnoty:

 • Stav účtu
 • Úspěšnost
 • % ziskových dní
 • Expectancy
 • Profit Factor
 • Vyhodnocení pravidel

4.5. Analytickým souhrnem služby Výzva 250 se rozumí zhodnocení následujících parametrů:

 • Stav účtu
 • Úspěšnost
 • % ziskových dní
 • Expectancy
 • Profit Factor
 • Drawdown
 • Vyhodnocení pravidel
 • Posudek obchodních výsledků
 • V rámci analytického souhrnu služby Výzva 250 je poskytnut profesionální obchodní deník.

4.6. Podmínkou správného fungování služeb je využití demo účtu, jež je přidělen zákazníkovi společností FF Trader s.r.o. Přístup k demo účtu bude klientovi zaslán emailem.

5.  Odstoupení od smlouvy

5.1. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o službách Společnosti uzavřené dle čl. 3 těchto VOP, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany Společnosti.

5.3. Pokud zákazník požaduje zahájit Služby již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, bere na vědomí, že provedením objednávky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka Služeb byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od smlouvy o dodání Služeb odstoupit.

5.4. Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – www.ziskejucet.cz/wp-content/uploads/dokumenty/odstoupeni-od-smlouvy.pdf

6.  Práva z vadného plnění a reklamace

6.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané služby začíná běžet zahájením poskytování služby Společností. Je-li zákazník spotřebitelem (viz odst. 1. 3. těchto VOP) činí tato doba 24 měsíců; v ostatních případech činí záruční doba 12 měsíců.

6.2. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.

6.3. Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy byla Služba, jehož povaha to umožňuje, v opravě.

6.4. Práva z vadného plnění a Reklamační řád jsou uvedeny v příloze těchto VOP www.ziskejucet.cz/wp-content/uploads/dokumenty/reklamacni-rad.pdf

7.  Ochrana osobních údajů

7.1. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů Společností, jakožto správcem a případně i dalšími osobami jako zpracovateli, na základě smlouvy se správcem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb Společnosti a případně třetích osob (partnerů Společnosti) a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Zákazník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese Společnosti nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@ziskejucet.cz správce odvolat.

7.2. Zákazník bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů uděleného podle těchto VOP se netýká a neznamená odvolání souhlasů udělených jinak a týkajících se jiných způsobů využití osobních údajů zákazníka, než uvedených v čl. 7. 1. těchto VOP. Odvolání souhlasu uděleného zákazníkem pro účely zasílání takových obchodních sdělení může zákazník přikázat při každém použití těchto údajů Společností. Společnost má povinnost na toto právo zákazníka při každém využití osobních údajů upozornit. Jakékoliv odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů podle tohoto článku, nemá vliv na oprávnění Společnosti na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by v takovýchto příslušných právních předpisech bylo stanoveno jinak.

7.3. Zákazník bere na vědomí, že Společnost je oprávněna k vymáhání svých pohledávek vůči zákazníkovi využít třetí osobu a souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů této třetí osobě.

7.4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje se Společností prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv Společnosti. Monitorováním se rozumí zejména záznam.

7.5. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o službách.

8.  Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní vztah mezi Společností a zákazníkem, který je spotřebitel (viz odst. 1. 3. těchto VOP) se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

8.2. Smluvní vztah mezi Společností a zákazníkem, který není spotřebitel (viz odst. 1. 3. těchto VOP) se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

8.3. Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním VOP bude zaslána zákazníkovi na jím sdělenou e-mailovou adresu, popř. uvedena na potvrzení objednávky Služeb, které Společnost zašle zákazníkovi. Zákazník má právo odmítnout změny VOP a smlouvu uzavřenou se Společností vypovědět, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné nawww.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

8.4. Zvláštní ujednání mezi Společností a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

8.5. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a Společností, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci jejich podnikatelské činnosti či výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).

8.6. Zákazník i Společnost na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

8.7. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o službách, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

8.8. Společnost ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11. 5. 2016.

Přílohy

Příloha č. 1 – Smlouva o smlouvě budoucí (Výzva 50)

Příloha č. 2 – Smlouva o smlouvě budoucí (Výzva 50 USD)

Příloha č. 3 – Smlouva o smlouvě budoucí (Výzva 200)

Příloha č. 4 – Smlouva o smlouvě budoucí (Výzva 250)

Příloha č. 5 – Smlouva o smlouvě budoucí (Výzva 250 USD)

Příloha č. 6 – Smlouva o správě cizího majetku (Výzva 50)

Příloha č. 7 – Smlouva o správě cizího majetku (Výzva 50 USD)

Příloha č. 8 – Smlouva o správě cizího majetku (Výzva 200)

Příloha č. 9 – Smlouva o správě cizího majetku (Výzva 250)

Příloha č. 10 – Smlouva o správě cizího majetku (Výzva 250 USD)

Příloha č. 11 – Reklamační řád

Příloha č. 12 – Odstoupení od smlouvy

Všeobecné obchodní podmínky platné do 10. 5. 2016 naleznete zde.

Všeobecné obchodní podmínky a smluvní dokumentace pro služby objednané od 18. 7. 2016

1.  Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: VOP) upravují smluvní vztah mezi zákazníkem stránek www.ziskejucet.cz a společností FF trader s.r.o. (dále Společnost) při dodávce jakýchkoliv služeb Společností.

1.2. Kontakt na Společnost: FF Trader s.r.o., IČ:03136752, Petržílova 3297/5, Modřany, 143 00 Praha 4, +420 737 965 924, info@ziskejucet.cz, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227963.

1.3. Zákazník je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která se společností uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.  Uzavření smlouvy

2.1. Podáním objednávky přes stránky www.ziskejucet.cz (dále Stránky) zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

2.2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.3. Společnost není vázána žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.4. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny na Stránkách v sekci Proces. Případné chyby v objednávce může zákazník uplatnit na emailové adrese: info@ziskejucet.cz.

2.5. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u Společnosti, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě potvrzení objednávky provedené Společností ve formátu .pdf zaslaného na zákazníkem sdělený e-mailový kontakt; v případě jiné formy objednávky než elektronické, zaslané Společností na žádost zákazníka na jím sdělený e-mail.

2.6. Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření správy cizího majetku je součástí objednávky analytických služeb (dále jen „služby“).

2.7. Smlouva o správě cizího majetku může být uzavřena pouze v případě splnění všech podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí o správě cizího majetku.

3.  Objednání služby

3.1 Smlouva o analytických službách (dále jen smlouva o službách) vzniká uhrazením poplatku dle vybrané služby na účet Společnosti. Smlouva o analytických službách se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.

3.1.1. Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím stránek www.ziskejucet.cz, konkrétně zde: www.ziskejucet.cz/vyzva

3.1.2. Uhrazením poplatku podle bodu 3.1 vzniká Spotřebiteli nárok na 30 dní služeb podle článku 4), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o správě cizího majetku (dále jen smlouva o smlouvě budoucí) při splnění podmínek v ní stanovených, jenž je přílohou č. 1 těchto VOP a v případě splnění podmínek uvedených v článku 3.1.6. nárok na analytické služby po dobu dalších 60 dní bezplatně.

3.1.3. Aktivace objednaných služeb proběhne v přiměřené době po obdržení souhlasu zákazníka se zahájením plnění již ve 14 denní lhůtě pro bezdůvodné odstoupení od smlouvy nebo neprodleně po uplynutí 14 denní lhůty, která začíná plynout uzavřením smlouvy.

3.1.4. Společnost potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle fakturu – daňový doklad, nebo proforma fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o objednaných službách a smlouvu o smlouvě budoucí. Aktivaci objednaných služeb zahájí Společnost nejpozději po uběhnutí zákonné lhůty k odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

3.1.5. Smlouva o smlouvě budoucí o správě cizího majetku se řídí ustanoveními uvedenými ve smlouvě, stejně jako případná smlouva o správě cizího majetku. V případě rozporu některých ustanovení se zákonem, zůstávají zbylá ustanovení v platnosti.

Výzva 50, Výzva 250, Výzva 250 Aggressive

3.1.6. V případě objednání služby Výzva 50 a splnění následujících podmínek během objednaného období, má zákazník nárok na poskytnutí analytických služeb na dobu dalších 60 dní bezplatně:

 1. Oprávněný dosáhne alespoň 5 000,- Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Měsíčním zhodnocením se rozumí rozdíl mezi stavem účtu k 1. dni sledovaného období a poslednímu dni sledovaného období.
  1. Všechny otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 2. Během dne (tzn. 00:00:01 až 23:59:59SE(L)Č ) nesmí být hodnota účtu ponížena o 2500,- Kč a více korun ve srovnání se stavem daného účtu téhož dne v 00:00:01SE(L)Č. Ponížení hodnoty účtu se rozumí součet ztrát na uzavřených a otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
  1. Příkladová situace: Obchodník realizoval ztrátu 2000,- Kč v průběhu dne. Následně je na otevřené pozici otevřená ztráta o velikosti 550,- Kč. Součet ztrát tedy činí 2550,- Kč, což znamená ponížení hodnoty účtu o více než 2500,- Kč. A obdobně.
 3. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 45 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 4. V tomto období musí Oprávněný minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 5. V tomto období musí dosáhnout Oprávněný alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:01 SE(L)Č.

3.1.7. V případě objednání služby Výzva 250 a splnění následujících podmínek během objednaného období, má zákazník nárok na poskytnutí analytických služeb na dobu dalších 60 dní bezplatně:

 1. Oprávněný dosáhne alespoň 25 000,- Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Měsíčním zhodnocením se rozumí rozdíl mezi stavem účtu k 1. dni sledovaného období a poslednímu dni sledovaného období.
  1. Všechny otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 2. Během dne (tzn. 00:00:01 až 23:59:59SE(L)Č ) nesmí být hodnota účtu ponížena o 12 500,- Kč a více korun ve srovnání se stavem daného účtu téhož dne v 00:00:01SE(L)Č. Ponížení hodnoty účtu se rozumí součet ztrát na uzavřených a otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
  1. Příkladová situace: Obchodník realizoval ztrátu 11 000,- Kč v průběhu dne. Následně je na otevřené pozici otevřená ztráta o velikosti 1 550,- Kč. Součet ztrát tedy činí 12 550,- Kč, což znamená ponížení hodnoty účtu o více než 12 500,- Kč. A obdobně.
 3. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 225 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 4. V tomto období musí Oprávněný minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 5. V tomto období musí dosáhnout Oprávněný alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:01 SE(L)Č.

3.1.8. V případě objednání služby Výzva 250 Aggressive a splnění následujících podmínek během objednaného období, má zákazník nárok na poskytnutí analytických služeb na dobu dalších 60 dní bezplatně:

 1. Oprávněný dosáhne alespoň 50 000,- Kč zisku v součtu uzavřených pozic na přiděleném obchodním účtu. Měsíčním zhodnocením se rozumí rozdíl mezi stavem účtu k 1. dni sledovaného období a poslednímu dni sledovaného období.
 1. Všechny otevřené pozice se automaticky uzavírají k 23:59:59 SE(L)Č posledního dne plnění objednané služby.
 1. Během dne (tzn. 00:00:01 až 23:59:59SE(L)Č ) nesmí být hodnota účtu ponížena o 25 000,- Kč a více korun ve srovnání se stavem daného účtu téhož dne v 00:00:01SE(L)Č. Ponížení hodnoty účtu se rozumí součet ztrát na uzavřených a otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
  1. Příkladová situace: Obchodník realizoval ztrátu 20 000,- Kč v průběhu dne. Následně je na otevřené pozici otevřená ztráta o velikosti 6 000,- Kč. Součet ztrát tedy činí 26 000,- Kč, což znamená ponížení hodnoty účtu o více než 25 000,- Kč. A obdobně.
 2. Stav počátečního kapitálu nesmí klesnout pod hodnotu 200 000,- Kč na uzavřených i otevřených pozicích včetně komisí a swapů.
 3. V tomto období musí Oprávněný minimálně v 10 dnech obchodovat, tzn. každý tento den otevřít minimálně jednu novou pozici.
 4. V tomto období musí dosáhnout Oprávněný alespoň 50 % počtu ziskových dní ve srovnání s počtem ztrátových dní, za ziskový den se považuje takový den, kdy hodnota kapitálu na účtu je ve 23:59:59SE(L)Č vyšší, než byla ten samý den v 0:00:01 SE(L)Č.

3.2. Změny v objednávce Služeb

3.2.1. Zákazník je povinen Společnosti neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené.

3.2.3. Zákazník je oprávněn požádat Společnost o přerušení poskytovaných služeb z vážných důvodů. Rozhodnutí o přerušení bude zákazníkovi doručeno emailem.

3.3. Platba služeb

3.3.1. Každý zákazník po doručení objednávky obdrží od Společnosti doklad, a to v elektronické či tištěné formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené.

3.3.2. Smlouva o poskytování služeb vzniká připsáním poplatku na účet Společnosti. Připsání poplatku Společnost potvrdí na email Zákazníka.

3.3.3. Dojde-li k zahájení dodávek služby, avšak zákazník neuhradí celou částku, vzniká tak Společnosti pohledávka za dobu využívání služeb.

3.3.4. V případě prodlení se zaplacením Služeb má Společnost právo požadovat po zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

3.3.5. Výše pohledávky se počítá poměrně podle každého započatého dne, tzn. 1 den nezaplaceného využívání, se rovná hodnotě objednané služby děleno 30, obdobně se vypočítá dlužná částka hrazená v cizí měně.

3.4. Reklamace služeb

3.4.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Společnosti z těchto důvodů:

 • Nedodání objednané služby,
 • Dodání neúplné nebo poškozené služby

3.4.2. Reklamace a jiné připomínky ke službám je možno uplatnit na info@ziskejucet.cz.

3.4.3. V případě oprávněné reklamace, kdy zákazníkovi nebyly doručeny objednané služby řádně, vrátí Společnost zákazníkovi poměrnou část ceny za služby. To neplatí v případě, kdy zákazníkovi vznikl nárok na 60 dní služeb zdarma a reklamuje některou ze služeb v tomto období.

3.4.4. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena.

3.5. Ukončení smlouvy o službách

3.5.1. Služby mohou být zrušeny dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany Společnosti též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení služeb do deseti dní ode dne splatnosti dokladu.

4.  Definice Služeb

4.1. Službami podle těchto VOP se rozumí zaslání analytického souhrnu za zaplacené období a umožnění vstupu zákazníka do místnosti tradera.

4.2. V Prostředí tradera služby Výzva 50 nalezne zákazník následující hodnoty:

 • Stav účtu
 • Úspěšnost
 • % ziskových dní
 • Expectancy
 • Profit Factor
 • Vyhodnocení pravidel

4.3. Analytickým souhrnem služby Výzva 50 se rozumí zhodnocení následujících parametrů:

 • Stav účtu
 • Úspěšnost
 • % ziskových dní
 • Expectancy
 • Profit Factor
 • Vyhodnocení pravidel
 • Posudek obchodních výsledků

4.4. V Prostředí tradera služby Výzva 250 a Výzva 250 Aggressive nalezne zákazník následující hodnoty:

 • Stav účtu
 • Úspěšnost
 • % ziskových dní
 • Expectancy
 • Profit Factor
 • Vyhodnocení pravidel

4.5. Analytickým souhrnem služby Výzva 250 a Výzva 250 Aggressive se rozumí zhodnocení následujících parametrů:

 • Stav účtu
 • Úspěšnost
 • % ziskových dní
 • Expectancy
 • Profit Factor
 • Vyhodnocení pravidel
 • Posudek obchodních výsledků
 • V rámci analytického souhrnu služby Výzva 250 a Výzva 250 Aggressive je poskytnut profesionální obchodní deník.

4.6. K službě Výzva 250 Aggressive je navíc poskytována telefonická podpora.

4.7. Podmínkou správného fungování služeb je využití demo účtu, jež je přidělen zákazníkovi společností FF Trader s.r.o. Přístup k demo účtu bude klientovi zaslán emailem.

5.  Odstoupení od smlouvy

5.1. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o službách Společnosti uzavřené dle čl. 3 těchto VOP, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany Společnosti.

5.3. Pokud zákazník požaduje zahájit Služby již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, bere na vědomí, že provedením objednávky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka Služeb byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od smlouvy o dodání Služeb odstoupit.

5.4. Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – www.ziskejucet.cz/wp-content/uploads/dokumenty/odstoupeni-od-smlouvy.pdf

6.  Práva z vadného plnění a reklamace

6.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané služby začíná běžet zahájením poskytování služby Společností. Je-li zákazník spotřebitelem (viz odst. 1. 3. těchto VOP) činí tato doba 24 měsíců; v ostatních případech činí záruční doba 12 měsíců.

6.2. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží daňový doklad či potvrzená objednávka.

6.3. Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy byla Služba, jehož povaha to umožňuje, v opravě.

6.4. Práva z vadného plnění a Reklamační řád jsou uvedeny v příloze těchto VOP www.ziskejucet.cz/wp-content/uploads/dokumenty/reklamacni-rad.pdf

7.  Ochrana osobních údajů

7.1. V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů Společností, jakožto správcem a případně i dalšími osobami jako zpracovateli, na základě smlouvy se správcem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb Společnosti a případně třetích osob (partnerů Společnosti) a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Zákazník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese Společnosti nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@ziskejucet.cz správce odvolat.

7.2. Zákazník bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů uděleného podle těchto VOP se netýká a neznamená odvolání souhlasů udělených jinak a týkajících se jiných způsobů využití osobních údajů zákazníka, než uvedených v čl. 7. 1. těchto VOP. Odvolání souhlasu uděleného zákazníkem pro účely zasílání takových obchodních sdělení může zákazník přikázat při každém použití těchto údajů Společností. Společnost má povinnost na toto právo zákazníka při každém využití osobních údajů upozornit. Jakékoliv odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů podle tohoto článku, nemá vliv na oprávnění Společnosti na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by v takovýchto příslušných právních předpisech bylo stanoveno jinak.

7.3. Zákazník bere na vědomí, že Společnost je oprávněna k vymáhání svých pohledávek vůči zákazníkovi využít třetí osobu a souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů této třetí osobě.

7.4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré zprávy (vč. telefonních hovorů) a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje se Společností prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality), a dále též ochrany práv Společnosti. Monitorováním se rozumí zejména záznam.

7.5. Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o službách.

8.  Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní vztah mezi Společností a zákazníkem, který je spotřebitel (viz odst. 1. 3. těchto VOP) se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

8.2. Smluvní vztah mezi Společností a zákazníkem, který není spotřebitel (viz odst. 1. 3. těchto VOP) se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

8.3. Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním VOP bude zaslána zákazníkovi na jím sdělenou e-mailovou adresu, popř. uvedena na potvrzení objednávky Služeb, které Společnost zašle zákazníkovi. Zákazník má právo odmítnout změny VOP a smlouvu uzavřenou se Společností vypovědět, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na www.ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky.

8.4. Zvláštní ujednání mezi Společností a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

8.5. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a Společností, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci jejich podnikatelské činnosti či výkonu povolání (dále jen „podnikatelé“).

8.6. Zákazník i Společnost na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

8.7. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o službách, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

8.8. Společnost ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 18. 7. 2016.

Přílohy

Příloha č. 1 – Smlouva o smlouvě budoucí (Výzva 50)

Příloha č. 2 – Smlouva o smlouvě budoucí (Výzva 50 USD)

Příloha č. 3 – Smlouva o smlouvě budoucí (Výzva 250)

Příloha č. 4 – Smlouva o smlouvě budoucí (Výzva 250 USD)

Příloha č. 5 – Smlouva o smlouvě budoucí (Výzva 250 Aggressive)

Příloha č. 6 – Smlouva o smlouvě budoucí (Výzva 250 Aggressive USD)

Příloha č. 7 – Smlouva o správě cizího majetku (Výzva 50)

Příloha č. 8 – Smlouva o správě cizího majetku (Výzva 50 USD)

Příloha č. 9 – Smlouva o správě cizího majetku (Výzva 250)

Příloha č. 10 – Smlouva o správě cizího majetku (Výzva 250 USD)

Příloha č. 11 – Smlouva o správě cizího majetku (Výzva 250 Aggressive)

Příloha č. 12 – Smlouva o správě cizího majetku (Výzva 250 Aggressive USD)

Příloha č. 13 – Reklamační řád

Příloha č. 14 – Odstoupení od smlouvy