Proč máme pravidla, jaká máme?

Aby byl váš účet atraktivní pro investory, kteří vám svěří své finance, je nutné změřit stabilitu a rizikovost vašeho obchodování. Toho je dosahováno pomocí několika pravidel, od kterých se odvíjí výsledek Výzvy. V našem projektu Získejúčet.cz se snažíme o maximální transparentnost, proto zde rozepíšeme a vysvětlíme jednotlivá pravidla Výzvy v návaznosti na tabulku Pravidla. Jedině tak bude zaručena jejich naprostá nerozporovatelnost. První odstavec vždy blíže popisuje dané pravidlo, druhý odstavec vysvětluje důvody pro jeho zavedení.

Alespoň 10 obchodních dní za sledované období.

Obchodník musí otevřít pozici alespoň v deseti ze třiceti sledovaných dnů Výzvy. Za obchodní den považujeme den dle SE(L)Č, kdy byla otevřena alespoň jedna obchodní pozice. Pokud je pozice otevřena po dobu několika dní, počítá se jako obchodní den pouze den otevření pozice.

Dříve, než poskytneme obchodníkovi kapitál, musíme získat dostatečný vzorek obchodů k posouzení ziskovosti obchodníka. Vzorek deseti obchodních dní, tedy nejméně deseti obchodních pozic, považujeme za minimální.

Podíl ziskových dní alespoň 50 %.

Toto pravidlo požaduje, aby na konci sledovaného období měl obchodník alespoň polovinu dní v zisku. Pokud obchodník bude obchodovat minimální počet obchodních dní, tj. 10, je zapotřebí, aby byl alespoň v 5 dnech ziskový. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy hodnota kapitálu na účtu je na konci dne vyšší než na začátku téhož dne. Analogicky to platí pro den ztrátový.

Pravidlem investor preferuje poskytnutí peněz obchodníkovi, který se snaží chránit nejen počáteční, ale i vydělané prostředky a snaží se každý den zakončit v zisku.

Maximální denní ztráta

Tomuto pravidlu se říká také „denní stoploss obchodníka“. Ten musí být dle našich podmínek nastavený maximálně na 5, respektive 10 % (v případě verze Aggressive) za den. Pravidlo znamená, že v žádném okamžiku jednoho dne dle SE(L)Č nesmí ztráta z pozic toho dne uzavřených v součtu s aktuální otevřenou ztrátou přesáhnout požadovanou míru denního stoplossu. Vzorcem:

Limit denní ztráty = suma profitů pozic toho dne uzavřených + aktuální otevřený profit/ztráta

V případě Výzvy 2000 činí limit 100 000 CZK. Pokud tedy v jeden den ztratíte na uzavřených pozicích např. 80 000 CZK, váš účet ten den již nesmí poklesnout o více než 20 000 CZK. Nesmí ale být ani -20 000 CZK na otevřených pozicích. A naopak, pokud v jeden den vyděláte 100 000 CZK, pak si ten den můžete dovolit pokles účtu třeba o 200 000 Kč. Ještě jednou pro jistotu připomínáme, že se do denního stoplossu započítávají i otevřené pozice. Pokud jste tedy například na uzavřených pozicích v jeden den prodělali 95 000 CZK a posléze otevřete obchod, který půjde do ztráty 7000 CZK, ale nakonec skončí v zisku, pak je bohužel již pozdě. V určitý okamžik totiž tvořila vaše denní ztráta 103 000 Kč, což přesahuje hodnotu denního stoplossu.

Pozor na obnovení denní ztráty o půlnoci! Pokud daný den vyděláte třeba 100 000 CZK a následně se dostanete do otevřené ztráty 200 000 CZK, je vše v pořádku. Jakmile ovšem odbije půlnoc, již nemáte k dobru 100 000 CZK z předchozího dne a otevřená ztráta 200 000 CZK znamená porušení denní ztráty.

Výše maximální ztráty poskytuje obchodníkovi dostatečný prostor pro obchodování a investorovi zaručuje jasně definované denní riziko. Obchodník i investor mají díky tomuto pravidlu zaručeno, že účet za jediný den nepoklesne pod tuto hranici. Právě proto jsou do pravidla započítány i otevřené ztráty. Je potřeba si uvědomit, že otevřená ztráta by mohla být uzavřena ve chvíli, kdy v součtu s uzavřenými pozicemi toho dne převyšuje limit, čímž by účel tohoto pravidla, tedy nedovolit pokles zůstatku účtu o více než stanovený limit za den, pozbyl smyslu.

Maximální celková ztráta

Toto pravidlo by se dalo také nazvat jako „celkový stoploss účtu“. Equity obchodníkova účtu nesmí v žádném případě v jakýkoli okamžik během 30denního testování poklesnout pod 1 800 000 CZK v případě Výzvy 2000. To stejné platí pro Výzvu 1000, kde rovněž nesmí účet nikdy poklesnout v jakýkoli okamžik během 30denního testovacího období pod 900 000 CZK nebo 800 000 CZK u verze Aggressive. Opět se do tohoto limitu započítávají i otevřené pozice. Mechanismus výpočtu je úplně stejný jako u denní ztráty, jen není ohraničený jedním dnem, ale celým testovacím obdobím.

Maximální ztráty 100 000 CZK a 200 000 CZK znamenají 10 % poskytnutého kapitálu. To představuje dostatečný prostor pro obchodníka dokázat, že jeho účet je vhodný pro investici. Jde o maximální kapitálový polštář, který udrží obchodníka ve hře i v případě počátečních ztrát. A investor má díky němu jistotu, že účet nemůže za žádných okolností poklesnout pod 10% hranici (20% u verze Aggressive).

Požadovaný profit za zkušební období.

Toto pravidlo požaduje, aby obchodník za testovací období 30 dní dosáhl 10% nebo 20% zhodnocení v případě verze Aggressive. Profitem je myšlený konečný stav účtu při uzavřených pozicích oproti počátečnímu kapitálu.

U tohoto pravidla jsme benevolentnější, jelikož se nejedná přímo o pravidlo money managementu nebo risk managementu. A tak v případě, že obchodník daného zisku nedosáhne, nebude ve ztrátě a současně splní všechna ostatní pravidla, získává od nás novou Výzvu zdarma.