Podrobné vysvětlení pravidel

Abyste se stali traderem naší společnosti, musí vaše obchody dosahovat určité stability. Právě proto je potřeba stanovit jednotná pravidla, podle kterých se vaše obchodní zdatnost bude hodnotit. Pravidla vyjadřují naše požadavky na risk management a money management, v ostatních ohledech necháváme vše na vás.

Alespoň 10 obchodních dní za sledované období

Obchodník musí otevřít pozici alespoň v deseti ze třiceti sledovaných kalendářních dnů Výzvy. Za obchodní den považujeme den dle SE(L)Č, kdy byla otevřena alespoň jedna obchodní pozice. Pokud je pozice otevřena po dobu několika dní, počítá se jako obchodní den pouze den otevření pozice.

Dříve, než poskytneme obchodníkovi kapitál, musíme získat dostatečný vzorek obchodů k posouzení ziskovosti obchodníka. Vzorek deseti obchodních dní, tedy nejméně deseti obchodních pozic, považujeme za minimální.

Maximální denní ztráta

Tomuto pravidlu se říká také „denní stoploss obchodníka“. Ten musí být dle našich podmínek nastavený maximálně na 5, respektive 10 % (v případě verze Aggressive) počátečního kapitálu za den. Pravidlo znamená, že v žádném okamžiku jednoho dne dle SE(L)Č nesmí profit ze všech pozic toho dne uzavřených v součtu s aktuálním otevřeným profitem přesáhnout požadovanou míru denního stoplossu. Vzorcem:

Aktuální denní ztráta = suma profitů/ztrát pozic toho dne uzavřených + aktuální otevřený profit/ztráta

V případě Výzvy s kapitálem 1 000 000 CZK činí maximální denní ztráta  50 000 CZK. Pokud tedy v jeden den ztratíte na uzavřených pozicích např. 40 000 CZK, váš účet ten den již nesmí poklesnout o více než 10 000 CZK. Nesmí ale být ani -10 000 CZK na otevřených pozicích. A naopak, pokud v jeden den vyděláte 20 000 CZK, pak si ten den můžete dovolit pokles účtu již o 70 000 Kč. Ještě jednou pro jistotu připomínáme, že se do denního stoplossu započítávají i otevřené pozice. Pokud jste tedy například na uzavřených pozicích v jeden den prodělali 42 000 CZK a posléze otevřete obchod, který půjde do ztráty 8 500 CZK, ale nakonec skončí v zisku, pak je bohužel již pozdě. V určitý okamžik totiž tvořila vaše denní ztráta 50 500 Kč, což přesahuje hodnotu denního stoplossu.

Pozor na obnovení denní ztráty o půlnoci! Pokud daný den vyděláte třeba 20 000 CZK a následně se dostanete do otevřené ztráty 60 000 CZK, je vše v pořádku. Jakmile ovšem odbije půlnoc, již nemáte k dobru 20 000 CZK z předchozího dne a otevřená ztráta 60 000 CZK znamená porušení denní ztráty.

Výše maximální ztráty poskytuje obchodníkovi dostatečný prostor pro obchodování a investorovi zaručuje jasně definované denní riziko. Obchodník i investor mají díky tomuto pravidlu zaručeno, že účet za jediný den nepoklesne pod tuto hranici. Právě proto jsou do pravidla započítány i otevřené ztráty. Je potřeba si uvědomit, že otevřená ztráta by mohla být uzavřena ve chvíli, kdy v součtu s uzavřenými pozicemi toho dne převyšuje limit, čímž by účel tohoto pravidla, tedy nedovolit pokles zůstatku účtu o více než stanovený limit za den, pozbyl smyslu.

Maximální celková ztráta

Toto pravidlo by se dalo také nazvat jako „celkový stoploss účtu“. Equity obchodníkova účtu nesmí v žádném případě v jakýkoli okamžik během 30denního testování poklesnout pod 90 % počátečního kapitálu. Pro Výzvu s kapitálem 250 000 CZK to znamená spodní hranici equity účtu 225 000 CZK, respektive 200 000 CZK u verze Aggressive. Opět se do tohoto limitu započítávají i otevřené pozice. Mechanismus výpočtu je úplně stejný jako u denní ztráty, jen není ohraničený jedním dnem, ale celým testovacím obdobím.

10 % počátečního kapitálu představuje dostatečný prostor pro obchodníka dokázat, že jeho účet je vhodný pro investici. Jde o kapitálový polštář, který udrží obchodníka ve hře i v případě počátečních ztrát. A investor má díky němu jistotu, že účet nemůže za žádných okolností poklesnout pod 90% hranici (80% u verze Aggressive).

Požadovaný profit za zkušební období

Toto pravidlo požaduje, aby obchodník za testovací období 30 dní dosáhl 10% nebo 20% zhodnocení v případě verze Aggressive. Profitem je myšlený konečný stav účtu při uzavřených pozicích oproti počátečnímu kapitálu, respektive na účtu nesmí být otevřeny žádné další pozice.

U tohoto pravidla jsme benevolentnější, jelikož se nejedná přímo o pravidlo money managementu nebo risk managementu. A tak v případě, že obchodník daného zisku nedosáhne (platí pro Výzvu i Přípravnou fázi), na konci období nebude ve ztrátě, budou uzavřeny všechny pozice a současně splní všechna ostatní pravidla, získává od nás novou Výzvu zdarma.