PRAVIDLA NAŠICH VÝZEV

Jednoduše, podrobně a na jednom místě

Pravidla Výzvy

Jednoduše a podrobně na jednom místě.

Abyste se stali traderem naší společnosti, musí vaše obchody dosahovat určité stability. Právě proto je potřeba stanovit jednotná pravidla, podle kterých se vaše obchodní zdatnost bude hodnotit. Pravidla vyjadřují naše požadavky na risk management a money management, v ostatních ohledech necháváme vše na vás.

Míra rizika: Standard
 • Pravidla Výzvy
 • Počáteční kapitál
 • Počet obchodních dní
 • Počet ziskových dní
 • Maximální denní ztráta
 • Maximální celková ztráta
 • Požadovaný profit
 • Cena Výzvy vč. DPH
 • s

 • Výzva 250
 • 10,000 USD
 • min. 10 dní
 • 50 %
 • 500 USD
 • 1,000 USD
 • 1,000 USD
 • 4 000 CZK

 • Výzva 500
 • 20,000 USD
 • min. 10 dní
 • 50 %
 • 1,000 CZK
 • 2,000 USD
 • 2,000 USD
 • 6 500 CZK

 • Výzva 1000
 • 40,000 USD
 • min. 10 dní
 • 50 %
 • 2,000 USD
 • 4,000 USD
 • 4,000 USD
 • 9 000 CZK

 • Poplatek za Výzvu je vratný s první výplatou zisků.
 • Výši kapitálu je možné navýšit podle plánu navyšování kapitálu.
 • Pravidla pro korunové Výzvy naleznete zde.
Míra rizika: Aggressive
 • Pravidla Výzvy
 • Počáteční kapitál
 • Počet obchodních dní
 • Počet ziskových dní
 • Maximální denní ztráta
 • Maximální celková ztráta
 • Požadovaný profit
 • Cena Výzvy vč. DPH
 • s

 • Výzva 250 Aggressive
 • 10,000 USD
 • min. 10 dní
 • 50 %
 • 1,000 USD
 • 2,000 USD
 • 2,000 USD
 • 6 500 CZK

 • Výzva 500 Aggressive
 • 20,000 USD
 • min. 10 dní
 • 50 %
 • 2,000 USD
 • 4,000 USD
 • 4,000 USD
 • 9 000 CZK

 • Výzva 1000 Aggressive
 • 40,000 USD
 • min. 10 dní

 • Poplatek za Výzvu je vratný s první výplatou zisků.
 • Výši kapitálu je možné navýšit podle plánu navyšování kapitálu.
 • Pravidla pro korunové Výzvy naleznete zde.

Podrobné vysvětlení pravidel

Alespoň 10 obchodních dní za sledované období

Obchodník musí otevřít pozici alespoň v deseti ze třiceti sledovaných kalendářních dnů Výzvy. Za obchodní den považujeme den dle SE(L)Č, kdy byla otevřena alespoň jedna obchodní pozice. Pokud je pozice otevřena po dobu několika dní, počítá se jako obchodní den pouze den otevření pozice.

Dříve, než poskytneme obchodníkovi kapitál, musíme získat dostatečný vzorek obchodů k posouzení ziskovosti obchodníka. Vzorek deseti obchodních dní, tedy nejméně deseti obchodních pozic, považujeme za minimální.

Podíl ziskových dní alespoň 50 %

Toto pravidlo požaduje, aby na konci sledovaného období měl obchodník alespoň polovinu dní v zisku. Pokud obchodník bude obchodovat minimální počet obchodních dní, tj. 10, je zapotřebí, aby byl alespoň v 5 dnech ziskový. Za ziskový den je považován takový den dle SE(L)Č, kdy součet hodnot uzavřených pozic včetně komisí a swapů je kladný. Analogicky to platí pro den ztrátový.

Pravidlem investor preferuje poskytnutí peněz obchodníkovi, který se snaží chránit nejen počáteční, ale i vydělané prostředky a snaží se každý den zakončit v zisku.

Maximální denní ztráta

Tomuto pravidlu se říká také „denní stoploss obchodníka“. Ten musí být dle našich podmínek nastavený maximálně na 5, respektive 10 % (v případě verze Aggressive) za den. Pravidlo znamená, že v žádném okamžiku jednoho dne dle SE(L)Č nesmí profit ze všech pozic toho dne uzavřených v součtu s aktuálním otevřeným profitem přesáhnout požadovanou míru denního stoplossu. Vzorcem:

Aktuální denní ztráta = suma profitů pozic toho dne uzavřených + aktuální otevřený profit/ztráta

V případě Výzvy 250 činí limit 500 USD. Pokud tedy v jeden den ztratíte na uzavřených pozicích např. 300 USD, váš účet ten den již nesmí poklesnout o více než 200 USD. Nesmí ale být ani 200 USD na otevřených pozicích. A naopak, pokud v jeden den vyděláte 300 USD, pak si ten den můžete dovolit pokles účtu třeba o 800 USD. Ještě jednou pro jistotu připomínáme, že se do denního stoplossu započítávají i otevřené pozice. Pokud jste tedy například na uzavřených pozicích v jeden den prodělali 300 USD a posléze otevřete obchod, který půjde do ztráty 210 USD, ale nakonec skončí v zisku, pak je bohužel již pozdě. V určitý okamžik totiž tvořila vaše denní ztráta 510 USD, což přesahuje hodnotu denního stoplossu.

Pozor na obnovení denní ztráty o půlnoci! Pokud daný den vyděláte třeba 300 USD a následně se dostanete do otevřené ztráty 600 USD, je vše v pořádku. Jakmile ovšem odbije půlnoc, již nemáte k dobru 300 USD z předchozího dne a otevřená ztráta 600 USD znamená porušení denní ztráty.

Výše maximální ztráty poskytuje obchodníkovi dostatečný prostor pro obchodování a investorovi zaručuje jasně definované denní riziko. Obchodník i investor mají díky tomuto pravidlu zaručeno, že účet za jediný den nepoklesne pod tuto hranici. Právě proto jsou do pravidla započítány i otevřené ztráty. Je potřeba si uvědomit, že otevřená ztráta by mohla být uzavřena ve chvíli, kdy v součtu s uzavřenými pozicemi toho dne převyšuje limit, čímž by účel tohoto pravidla, tedy nedovolit pokles zůstatku účtu o více než stanovený limit za den, pozbyl smyslu.

Maximální celková ztráta

Toto pravidlo by se dalo také nazvat jako „celkový stoploss účtu“. Equity obchodníkova účtu nesmí v žádném případě v jakýkoli okamžik během 30denního testování poklesnout pod 90 % počátečního kapitálu. Pro Výzvu 250 to znamená spodní hranici equity účtu 9,000 USD, respektive 8,000 USD u verze Aggressive. Opět se do tohoto limitu započítávají i otevřené pozice. Mechanismus výpočtu je úplně stejný jako u denní ztráty, jen není ohraničený jedním dnem, ale celým testovacím obdobím.

10 % počátečního kapitálu představuje dostatečný prostor pro obchodníka dokázat, že jeho účet je vhodný pro investici. Jde o kapitálový polštář, který udrží obchodníka ve hře i v případě počátečních ztrát. A investor má díky němu jistotu, že účet nemůže za žádných okolností poklesnout pod 90% hranici (80% u verze Aggressive).

Požadovaný profit za zkušební období

Toto pravidlo požaduje, aby obchodník za testovací období 30 dní dosáhl 10% nebo 20% zhodnocení v případě verze Aggressive. Profitem je myšlený konečný stav účtu při uzavřených pozicích oproti počátečnímu kapitálu.

U tohoto pravidla jsme benevolentnější, jelikož se nejedná přímo o pravidlo money managementu nebo risk managementu. A tak v případě, že obchodník daného zisku nedosáhne, nebude ve ztrátě a současně splní všechna ostatní pravidla, získává od nás novou Výzvu zdarma.

Staňte se traderem naší společnosti!

Splňte pravidla a obchodujte kapitál naší společnosti. 70 % zisků pro vás, riziko kryjeme my.

PŘIJMOUT VÝZVU

Veškeré informace poskytované na těchto stránkách jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

© Copyright - FF Trader s.r.o. Vytvořeno s ❤ k tradingu.