Pravidla Affiliate programu

Pravidla užívání Affiliate programu společnosti FF Trader s.r.o. se sídlem Petržílova 3297/5, Modřany, 143 00 Praha 4 IČ 3136752 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227963

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato Pravidla užívání Affiliate programu (dále jen “Pravidla“) jsou nedílnou součástí smlouvy o spolupráci – Affiliate program, která byla uzavřena elektronicky (formou odeslání formuláře – návrhu smlouvy a jeho akceptací) prostřednictvím internetových stránek pod doménou http://www.ziskejucet.cz/ (dále jen „Smlouva“), a to mezi účastníkem Affiliate programu (dále jen „Partner“) a FF Trader, s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), jako provozovatelem Affiliate programu.

1.2. Účast v Affiliate programu je daná uzavřením Smlouvy a obsahuje závazek Partnera vytvořit na svých www stránkách (specifikovaných ve Smlouvě či následně přiřazených k Affiliate programu) prostor, kde bude umísťovat aktivní prvky poskytnuté od Ziskejucet.cz nebo na vlastní náklady propagovat stránky Ziskejucet.cz a služby s využitím jedinečného kódu.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Ziskejucet.cz odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

 1. Definice a výklad pojmů

2.1. Pravidla – znamenají Pravidla užívání Affiliate programu.

2.2. Zájemce – Právnická osoba, která žádá o členství v Affiliate programu.

2.3. Ziskejucet.cz – znamená online stránky provozované Provozovatelem pod internetovou doménou www. ziskejucet.cz.

2.4. Provozovatel – Provozovatelem Affiliate programu je společnost FF Trader s.r.o.

2.5. Partner –právnická osoba, které má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a má zároveň aktivní plně registrovaný uživatelský účet na Ziskejucet.cz.

2.6. www stránka – internetová stránka, na které bude umístěn HTML kód a která je ve vlastnictví nebo užívání Partnera a kterou uvedl Partner ve Smlouvě nebo následně přiřadil v rámci svého uživatelského účtu k Affiliate programu.

2.7. HTML kód – znamená speciální kód, který je Partnerovi přidělen Provozovatelem a po vložení na www stránku Partnera se zobrazuje jako reklamní plocha.

2.8. Reklamní plocha – znamená banner, který je výsledkem umístění unikátního HTML kódu vloženého na www stránku Partnera.

2.9. Plně registrovaný uživatelský účet – uživatelský účet schválený společností FF Trader s.r.o., tzn. že Partner obdržel přihlašovací údaje formou emailu

2.10. Kliknutí – akce osoby, která navštívila www stránku Partnera a aktivovala odkaz prostřednictvím reklamní plochy.

2.11. Služba Provozovatele – znamená online poskytování analytických služeb Provozovatelem pod internetovou doménou Ziskejucet.cz.

2.12. Jedinečný kód – znamená sérii písmen, čísel a znaků sloužících k identifikaci Partnera.

 1. Obecné podmínky užívání Affiliate programu

3.1. Partnerem se mohou stát právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu a mají zároveň aktivní plně registrovaný uživatelský účet na Ziskejucet.cz

3.2. Partnerem Affiliate programu se nemohou stát zaměstnanci Provozovatele a osoby, kterým byla Provozovatelem zrušena registrace. Uživatelé Ziskejucet.cz ani Zájemci nemají žádný právní nárok na užívání Affiliate programu, pokud nedošlo k uzavření Smlouvy.

3.3. Partner je oprávněn založit si pouze jeden účet v Affiliate programu. Každá jednotlivá www stránka (bez ohledu na URL) může být v rámci Affiliate programu použita pouze jedním Partnerem.

3.4. Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize, zejména nesmí činit aktivity vyjmenované v bodu 8.2. pod písm. c) těchto Pravidel, které jsou důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele.

3.5. Partner si může zvolit jakoukoliv formu spolupráce (tzn. Reklamní banner nebo jedinečný kód), přičemž každá z těchto forem může být odmítnuta ze strany Provozovatele bez nároku na odůvodnění.

3.6. Případnou změnu v rozsahu spolupráce jsou si zúčastněné strany povinny oznámit alespoň 72 hodin před faktickým provedením změny.

 1. Registrace

4.1. Registrace do Affiliate programu probíhá uzavřením Smlouvy, a to odesláním návrhu Smlouvy Zájemcem elektronicky ve formě formuláře a jeho elektronickou akceptací (ve lhůtě 5 pracovních dnů) na uživatelském účtu Zájemce ze strany Provozovatele. Okamžikem akceptace návrhu se Zájemce stává Partnerem. Poté je povinen Provozovatel v rámci uživatelského účtu Partnera umožnit sledování statistik a výše jeho odměny.

4.2. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit důvody odmítnutí akceptace návrhu Smlouvy. Odmítnutí akceptace návrhu smlouvy bude Zájemci zaslána na jeho emailovou adresu.

4.3. Okamžikem uzavření Smlouvy je povinen Partner i Provozovatel dodržovat Pravidla.

 1. Podmínky a způsob propagace

5.1. Partner se zavazuje, že vytvoří reklamní plochu, tj. umístí na www stránky nezměněné HTML kódy poskytnuté Provozovatelem nebo využije jedinečného kódu a svého jména k propagaci stránek a služeb.

5.2. Provozovatel se zavazuje, že Partnerovi vyplatí za podmínek stanovených v Pravidlech odměnu.

5.3. Partner je oprávněn umístit na svou www stránku jako reklamní plochu maximálně tři HTML kódy. Jednou stránkou se rozumí obsah jedné obrazovky, zobrazený jako samostatná stránka (včetně posunutí v jakémkoli směru při použití rámečků). Partner je povinen využívat pro každou formu propagace unikátní html kód, který mu poskytne Provozovatel. Jedinečný kód se na jedné stránce Partnera smí vyskytnout vícekrát.

5.4. Www stránka Partnera musí být ve vlastnictví nebo užívání Partnera, být trvale přístupná zaměstnancům Ziskejucet.cz v rámci sítě internet, mít charakter dokončené stránky a nevzbuzovat tak pochybnosti o jejím vzhledu či funkčnosti. Obsah www stránky Partnera musí být v českém, případně slovenském jazyce.

5.5. Partner je oprávněn oznámit prostřednictvím uživatelského účtu (v sekci „přiřazení další www stránky“) Provozovateli URL adresu každé www stránky, jejíž prostřednictvím zamýšlí propagovat Ziskejucet.cz. Provozovatel rozhodne o přípustnosti takové stránky ve lhůtě 5 pracovních dnů, a to zasláním potvrzení na uživatelský účet Partnera. Do doby schválení ze strany Provozovatele není Partner oprávněn vytvořit na dané www stránce reklamní prostor.

5.6. Při vkládání reklamní plochy je zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření nových oken prohlížeče (tzv. autohits systémy, pop-up, pop-under), případně načítání stránek Provozovatele do tzv. iframe.

5.7. Reklamní plocha či jedinečný kód nemůže být umístěn na stránky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, na stránky, které mají pornografický charakter a na stránky, které převážně slouží k zobrazování reklamy či mohou jinak snižovat dobré jméno Provozovatele.

 1. Odměna Partnera

6.1. Partner má nárok na odměnu vyplývající z umístění HTML kódů na www stránky, pokud dojde ke kliknutí na tento odkaz a následná návštěva stránky Ziskejucet.cz vede k uzavření smlouvy o analytických službách se společností FF Trader s.r.o. a využití této služby nebo pokud partnerova činnost vede k uzavření smlouvy o analytických službách se společností FF Trader s.r.o. a využití této služby a je využito jedinečného kódu při sjednání této smlouvy.

6.2. Není-li služba využita do konce sjednaného období, nevzniká nárok na odměnu. Výše odměny se zobrazuje ve statistikách Affiliate programu.

6.2. Odměna bude Provozovatelem zaplacena:

 1. a) podnikajícím osobám či jiným osobám oprávněným vystavovat daňové doklady na základě daňového dokladu – faktury zaslané elektronicky na email info@ziskejucet.cz. Vystavená faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu a obsahovat uživatelské jméno Partnera používané na Ziskejucet.cz a období za které byla odměna získána. Výše odměny je uvedena v plné výši. Společnost FF Trader s.r.o. je neplátcem DPH. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Provozovateli.

6.3. Nárok na proplacení odměny (tzn. zaslání faktury či dokladu dle předchozího odstavce) vzniká Partnerovi v případě, že je mu doručena na jeho registrační email žádost na vystavení faktury, která je zasílána vždy na začátku měsíce, když celková výše odměny za minulý kalendářní měsíc dosáhne alespoň 300,- Kč. V žádosti o vystavení dokladu je vždy uvedena přesná částka k fakturaci a období, za které byla dosažena. Odměna bude Partnerovi vyplacena vždy bankovním převodem na účet Partnera uvedený ve faktuře nebo v dokladu doručeném Provozovateli.

6.4. Odměna v sobě zahrnuje veškeré vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činností dle Smlouvy a Pravidel.

6.5. Platnost odměny je 12 měsíců od data, kdy byla odměna připsána na Partnerův účet. Není-li získaná odměna ve stanovené lhůtě vyčerpána, automaticky zaniká.

6.6. Partnerovi náleží odměna 300 Kč za uzavření smlouvy o analytických službách ve formě „Výzva 50“ a 500 Kč za uzavření smlouvy o analytických službách ve formě „Výzva 200“, pokud jsou splněna všechny zbylá ustanovení tohoto řádu.

6.7. Partner má nárok na odměnu pouze za první využití služeb společnosti FF Trader s.r.o., tzn., že opakovaný nákup služeb u tentýž fyzické nebo právnické osoby nemá vliv na výši odměny.

6.8. Výše Odměny je určena výhradně na základě údajů společnosti FF Trader s.r.o., žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Odměny nebudou mít účinek.

6.9. Vzhledem k tomu, že měření údajů je závislé na softwaru, internetovém přenosu apod., jež jsou ze své podstaty náchylné na poruchy, chybný přenos, dočasnou nefunkčnost apod., není společnost FF Trader s.r.o. za újmu způsobenou takovouto chybou odpovědná.

6.10. Případná chyba ve vyplacených provizích musí být Provozovateli nahlášena do 30 dnů ode dne, kdy byla zúčtována. Na pozdější reklamace nemá Partner nárok.

 1. Ochrana osobních údajů

7.1. Partner dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Nakládání s osobními údaji Partnerů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 1. Doba trvání Smlouvy a její ukončení

8.1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

8.2. Smlouva zaniká nebo se ruší:

 1. a) Dohodou. K této dohodě dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním žádosti o ukončení Smlouvy ze strany Partnera nebo Provozovatele a elektronickou akceptací druhou stranou. V okamžiku doručení akceptace (oznámení na uživatelském účtu Partnera) dojde k ukončení Smlouvy.
 2. b) Výpovědí. K výpovědi kteroukoliv smluvní stranou (i bez udání důvodu) dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním výpovědi. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po odeslání výpovědi.
 3. c) Odstoupením. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Partner elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera, a to v případě kdy Provozovatel bude déle než 30 dnů v prodlení se zaplacením odměny. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Provozovatel elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera zejména v případech, kdy obsah www stránky Partnera je v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy či Pravidly nebo dozví-li se Provozovatel o tom, že Partner vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému navyšování odměny. Tímto jednáním se rozumí zejména:
 4. d) Přímé vyzývání uživatelů ke kliku na banner affilianta nebo užití jedinečného kódu:
 • Umístění odkazu, který se aktivuje hned po vstupu na www stránku Partnera.
 • Modifikace banneru vytvořeného Provozovatelem.
 • Hromadné návštěvy od jednoho uživatele v rámci jedné IP adresy.
 • Umístění reklamní plochy na jinou stránku, než pro kterou byl banner vytvořen.
 • Umístění reklamní plochy na stránku, která je součástí jiné stránky.
 • Umístění reklamní plochy na stránku, která nenáleží Partnerovi.
 • Umístění banneru v pop-up okně na zvláštní stránce aktivované ve stejném okamžiku jako Partnerská stránka.
 • Zasílání hromadných informací o stránce (tzv. spamming), např. použitím jiného média (e-mail, diskusní fóra, diskusní skupiny, komunikátory, sociální sítě atd.).
 • Registrace Partnera či osoby blízké jako nového Uživatele Ziskejucet.cz prostřednictvím unikátního URL linku Partnera.
 • Napodobování vzhledu webových stránek Provozovatele s cílem vyvolat dojem, že se jedná o službu poskytovanou Provozovatelem.

8.3. V případě, že nastane některý z důvodů pro odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele, pak nemá Partner nárok na žádnou odměnu, kterou dosud v affiliate programu získal.

8.4. Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

8.5. Partner se zavazuje odstranit ze svých www stránek veškerou reklamní plochu, a to nejpozději do 3 dnů od okamžiku ukončení nebo zrušení Smlouvy.

8.6. Jestliže dojde k ukončení Smlouvy výpovědí (vyjma situace dle bodu 8.3.) nebo dohodou, pak je povinen Partner zaslat fakturu či doklad Provozovateli na vyplacení odměny, na kterou měl Partner nárok ke dni ukončení Smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva i Pravidla, stejně tak jako práva a povinnosti ve Smlouvě či Pravidlech neupravená, se řídí obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími, vše v platném znění.

9.2. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit Pravidla. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byla Pravidla změněna a zveřejnit jejich nové aktuální znění v rámci uživatelského účtu Partnera a na stránkách https:// ziskejucet.cz/partnersky-program/pravidla. Změny vstoupí v platnost nejdříve 3. den od jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele a vůči konkrétnímu Partnerovi okamžikem jeho přihlášení na uživatelský účet.

9.3. V případě, že by některé ustanovení Pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Pravidel.

9.4. Partner se zavazuje využívat reklamní bannery či jedinečné kódy vždy tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména společnosti FF Trader s.r.o. a stránek Ziskejucet.cz. Za takovouto újmu nese Partner plnou odpovědnost.

9.4. Tato Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 9. 11. 2015