FOREX PARTNERSKÝ PROGRAM

Doporučte tradera a váš tip patřičně odměníme

Zapojte se do partnerského programu

Na forexovém trhu se pohybuje spousta traderů, kteří pro nedostatek reálného kapitálu nebo z psychických či jiných důvodů nedokáží naplnit svůj potenciál a obchodní talent. I vy můžete díky našemu partnerskému programu těmto traderům pomoci v jejich rozvoji tak, že jim dáte vědět o naší unikátní službě. Štědrá odměna vás samozřejmě nemine. Forem spolupráce je celá řada. Vše se řídí podmínkami partnerského programu, který najdete pod tímto textem, stejně jako registrační formulář. Jakmile budete připraveni, stačí jej vyplnit a odeslat, čímž naše oboustranně výhodná spolupráce započne. Po odeslání formuláře se vám ozveme a domluvíme se na konkrétních krocích.

Těšíme se na spolupráci!

Proč se stát naším partnerem?

 • ODMĚNA ZA KAŽDOU DOPORUČENOU VÝZVU

  Odměníme vás za každou Výzvu, která se objedná prostřednictvím vašeho unikátního odkazu.
  Za nového klienta získáte 8 %, za opakovanou objednávku 4 % z ceny Výzvy.

 • RŮZNÉ ZPŮSOBY DOPORUČENÍ

  Každý partner má svůj unikátní url odkaz, doporučující kód a bannery na web.

 • POMŮŽEME, DODÁME PODPŮRNÉ MATERIÁLY

  Poskytneme Vám veškeré informace nejen o Získejúčet.cz, ale i spoustu informací o forexu a obchodování obecně.

Pravidla a registrace

Pravidla partnerského programu

Pravidla Affiliate programu

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Těmito podmínkami užívání affiliate programu (dále též „Podmínky“) se řídí právní vztah mezi účastníkem tohoto programu (dále též „Partner“) a společností FF Trader s.r.o. se sídlem Vlkova 2725/34, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 031 36 752, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227963 (dále též „Provozovatel“), jako provozovatelem affiliate programu.
 2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
  HTML kód znamená speciální unikátní softwarový kód, který je Partnerovi přidělen Provozovatelem a který se poté, co je vložen na Web, zobrazuje jako Reklamní plocha,
  Návštěvník znamená osoba, která navštíví Web a která není Provozovatel ani Partner,
  Odměna partnera znamená odměna, kterou se zavazuje vyplatit Provozovatel Partnerovi za splnění podmínek stanovených v článku 5 těchto Podmínek,
  Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozměňujících předpisů,
  Partner znamená fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavře s Provozovatelem Smlouvu,
  Podmínky má význam uvedený v článku 1 těchto Podmínek,
  Provozovatel má význam uvedený v článku 1 těchto Podmínek,
  Reklamní plocha znamená reklamní plocha zobrazená na Webu s HTML kódem, která obsahuje reklamní sdělení ohledně služeb nabízených Provozovatelem a funkční odkaz vedoucí na Ziskejucet.cz,
  Smlouva znamená smlouva o obchodní spolupráci uzavřená dle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku mezi Partnerem a Provozovatelem, jejíž obsah je zachycen v těchto Podmínkách,
  Smlouvu o analytických službách znamená Smlouva o poskytnutí Demo účtu v rozsahu jednotlivých variant nabízených Provozovatelem uzavřená mezi Provozovatelem a Návštěvníkem, jejíž všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na: https://ziskejucet.cz/vseobecne-obchodni-podminky,
  Web znamená webová stránka, k níž má Partner právní vztah a na které je umístěn HTML kód,
  Zákaznický účet znamená zákaznický účet Partnera na Ziskejucet.cz, a
  Ziskejucet.cz znamená webové stránky www.ziskejucet.cz, které provozuje Provozovatel.
 3. REGISTRACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Před uzavřením Smlouvy se Partner zaregistruje na http://ziskejucet.cz/partnersky-program/ tím, že vyplní a odešle registrační formulář Provozovateli a vyjádří souhlas s Podmínkami. Registrací Partner obdrží potvrzující e-mail Provozovatele o provedení registrace s odkazem na jeho Zákaznický účet. Partner se zavazuje udržovat všechny informace v Zákaznickém účtu uvedené o sobě aktuální po celou dobu trvání Smlouvy.
  2. Před uzavřením Smlouvy má Partner právo na prověření Webu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se na email Partnera, který Partner uvedl při registraci, doručí potvrzující email Provozovatele se sdělením, že akceptuje uzavření Smlouvy. Obsah Smlouvy je zachycen v těchto Podmínkách.
 4. POVINNOSTI PARTNERA
  1. Partner prohlašuje, že si pečlivě přečetl tyto Podmínky a že je oprávněn uzavřít a plnit tuto Smlouvu. Partner dále prohlašuje a zavazuje se, že:
   a) Není zaměstnanec Provozovatele,
   b) Web není stránka vytvořená pouze za účelem zobrazování reklamy,
   c) účelem Webu není šíření obsahu, který je (i) v rozporu s právním řádem nebo dobrými mravy, nebo (ii) xenofobní, rasistický, pornografický, krutý nebo urážlivý,
   d) Web má charakter dokončené webové stránky, má standardní vzhled a nevzbuzuje pochybnosti o důvěryhodnosti obsahu,
   e) Umístění Reklamní plochy na Web nepovede ke snížení dobrého jména ani k žádné jiné újmě Provozovatele,
   f) Nebude jakkoli měnit ani modifikovat Reklamní plochu nebo HTML kód,
   g) Umístí Reklamní plochu jen na Web, který uvedl při registraci,
   h) Nebude rozesílat reklamní emaily a vystupovat jménem Provozovatele či navozovat tento dojem,
   i) Nebude porušovat ochranné známky a dobrou pověst Provozovatele, a
   j) Nepostoupí ani nepřevede jakékoliv své závazky plynoucí ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
  2. Při registraci Partner uvede, mimo jiné, URL adresu Web(ů). Partner je oprávněn kdykoli po dobu trvání Smlouvy navrhnout prostřednictvím Zákaznického účtu další Web. Web, stejně jako navržení dalšího Webu ze strany Partnera, podléhá schválení Provozovatele. Provozovatel má kdykoli po dobu trvání této Smlouvy právo rozhodnout, že Partner nesmí na jakémkoli z jím navržených Webů umístit Reklamní plochu. V případě, že Provozovatel oznámí Partnerovi, že nesmí umístit na navrhovaném Webu Reklamní plochu, je Provozovatel dále oprávněn Smlouvu ukončit bez výpovědní doby.
  3. Po uzavření Smlouvy obdrží Partner od Provozovatele HTML kód. Partner se zavazuje umístit HTML kód na Web a ověřit, že umístěním HTML kódu vznikla na Webu Reklamní plocha včetně funkčního odkazu na Ziskejucet.cz.
  4. Na jedné podstránce Webu (včetně posunutí v jakémkoli směru) může být umístěna pouze jedna Reklamní plocha.
  5. Při vkládání Reklamní plochy je zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření nových oken prohlížeče (tzv. autohits systémy, pop-up, pop-under), případně načítání stránek Provozovatele do tzv. iframe.
  6. Bezodkladně po umístění Reklamní plochy na Web se Partner zavazuje zaslat Provozovateli odkaz na všechny podstránky Webu, kde je Reklamní plocha umístěna. Každou případnou změnu umístění Reklamní plochy na Webu oznámí Partner Provozovateli do 72 hodin po jejím provedení.
 5. ODMĚNA PARTNERA
  1. Partnerovi vzniká právo na Odměnu partnera za splnění všech následujících podmínek:
   a) Návštěvník kliknul na odkaz umístěný v Reklamní ploše, který jej přesměroval na Ziskejucet.cz, a
   b) Návštěvník uzavřel Smlouvu o analytických službách do jednoho měsíce od prvního přístupu na Ziskejucet.cz prostřednictvím odkazu, který je umístěn v Reklamní ploše, a
   c) Ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy o analytických službách s takovým Návštěvníkem nedošlo k jejímu ukončení.
  2. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Partnerovi nenáleží Odměna partnera za samotné umístění Reklamní plochy na Webu.
  3. Partnerovi vzniká právo na výplatu Odměny partnera ve výši a na základě údajů analytického měření ze strany Provozovatele v následující výši:
   a) 8% z ceny příslušné varitany dle Smlouvy o analytických službách, pokud se jedná o Návštěvníka, který v minulosti neuzavřel Smlouvu o analytických službách, a
   b) 4% z ceny příslušné varitany dle Smlouvy o analytických službách, pokud se jedná o ostatní Návštěvníky.
  4. V případě, že je Partner podnikatel, bude Odměna partnera Provozovatelem zaplacena ve formě peněžního vypořádání. V případě, že je Partner nepodnikající osoba, bude Odměna partnera vyplacena ve formě slev(y) na služby poskytované Provozovatelem dle volby Partnera.
  5. Provozovatel oznámí Partnerovi výši dosažené Odměny partnera za předchozí měsíc na email Partnera, který je uveden v Zákaznickém účtu.
  6. Provozovatel vyplatí Odměnu partnera, který je podnikatelem, do 30 dní od doručení oznámení o dosažené výši Odměny partnera, bezhotovostně na účet Partnera, na základě daňového dokladu (faktury), který vystaví Partner, pokud výše Odměny partnera přesáhne v souhrnu alespoň 1000 Kč za daný měsíc. Odměna partnera, která není vyúčtovaná do 12 měsíců ode dne, kdy ji bylo poprvé možné vyúčtovat Provozovateli, se promlčí. Odměna partnera se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu Provozovatele ve prospěch bankovního účtu Partnera.
  7. Partner, který je podnikatelem, je oprávněn navýšit částku Odměny partnera o daň z přidané hodnoty ve výši dle účinných právních předpisů, podléhá-li dané plnění této dani.
 6. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ
  1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
  2. Provozovatel i Partner je oprávněn vypovědět Smlouvu ve výpovědní době jednoho měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po doručení výpovědi druhé smluvní straně .
  3. Provozovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby, pokud Partner poruší některý ze závazků uvedených v článku 4.1 těchto Podmínek.
  4. Po ukončení této Smlouvy se Partner zavazuje bezodkladně odstranit z Webu Reklamní plochu.
 7. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Partner a Provozovatel se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění Smlouvy získala od druhé smluvní strany, především pak údaje o Odměně provozovatele a z toho se odvíjející počet uzavřených Smluv o analytických službách.
  2. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu Podmínek. Aktualizované znění Podmínek bude vždy uveřejněno na http://ziskejucet.cz/partnersky-program/ a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním Podmínek bude zaslána Partnerovi na jeho e-mailovou adresu. Partner má právo odmítnout změny Podmínek a z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla Partnerovi změna Podmínek oznámena, vypovědět. V případě rozporu ve znění Podmínek se za platné a zavazující považují Podmínky uveřejněné na pod odkazem uvedeným v tomto článku Podmínek.
  4. Tyto Podmínky a Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Smluvní strany v rozsahu povoleném právními předpisy vylučují aplikaci ustanovení § 558 odst. 2 (druhá věta), § 1726 (druhá věta), § 1727 (druhá a třetí věta), § 1740 odst. 3, § 1748, § 1769 (věta první), § 1936, § 1949, § 1978 odst. 2, § 1995 odst. 2 Občanského zákoníku.
  5. Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů.
  6. Tato Pravidla vstupují účinnosti dnem 7. prosince 2017.

Registrace do partnerského programu

Uživatelské jméno

Firma

Vaše jméno

Vaše příjmení

Ulice

Město, psč


DIČ

Telefon

Email

Webová stránka, kde budou zobrazeny bannery

Webová stránka, kde budou zobrazeny bannery (dobrovolné)

Webová stránka, kde budou zobrazeny bannery (dobrovolné)

Souhlasím s pravidly partnerského programu
Ano

Veškeré informace poskytované na těchto stránkách jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční doporučení, obchodní doporučení, analýza investičních příležitostí nebo podobné obecné doporučení týkající se obchodování s investičními nástroji. Obchodování na finančních trzích je vysoce rizikové! Společnost FF Trader s.r.o. neposkytuje žádnou z investičních služeb vyjmenovaných v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

© Copyright - FF Trader s.r.o. Vytvořeno s ❤ k tradingu.