Typy tržních objednávek, dvoucestná kotace a princip změny ceny

Proč se na trzích kotují dvě ceny? Jaké typy objednávek lze pro obchodování použít a jaký je jejich význam? Dle jakého principu se vlastně mění tržní cena? Odpovědi na tyto otázky nabídne dnešní článek. Principy tohoto článku jsou klíčové pro porozumění analýze Order Flow, měl by je však znát kdokoliv, kdo se pouští do obchodování.

Dvoucestná kotace

Termínem dvoucestná kotace se označuje fakt, že tvůrci trhu vždy kotují dvě ceny – cenu Bid a Ask neboli cenu poptávky a nabídky.

  • Cena Bid, také cena poptávky, je vždy nižší cena. Za tuto cenu může obchodník kdykoliv prodat příkazem Market nebo vyjádřit ochotu zde nakoupit čekajícím příkazem Buy Limit.
  • Cena Ask nebo Offer, je cenou nabídky. Jde vždy o vyšší cenu. Za tuto cenu může obchodník kdykoliv nakoupit příkazem Market nebo vyjádřit ochotu prodat čekajícím příkazem Sell Limit.

Typy tržních objednávek

Z tržního hlediska existují 2 typy objednávek – Market a Limit, které se dělí na prodejní a nákupní:

Buy Limit – Příkazem Buy Limit obchodník umístí do trhu čekající nákupní objednávku. Tím dá najevo cenu, za kterou je ochoten nakoupit. Touto cenou může být aktuální cena Bid nebo nižší. Objednávky Buy Limit jsou párovány s příchozími objednávkami Sell Market dle principu FIFO (First In First Out, volně přeloženo “kdo dřív přijde, ten dřív mele”). Obchodník musí vyčkat, až se na dané ceně najde dostatečný počet prodejců, kteří prodávají za cenu Market. Příkazy Buy Limit se vždy obchodují za cenu Bid.

Sell Limit – Příkazem Sell Limit obchodník analogicky zvolí cenu, za kterou chce prodat. Může to být aktuální Ask nebo vyšší. Objednávky Sell Limit jsou párovány s příchozími objednávkami Buy Market rovněž dle principu FIFO. Příkazy Sell Limit se vždy obchodují za cenu Ask.

Buy Market – Příkaz Buy Market obchodník využije, pokud chce nakoupit okamžitě za nejlepší dostupnou cenu. Příkazy Buy Market se vždy obchodují za cenu Ask proti čekajícím pokynům Sell Limit. Pokud je na dané ceně nedostatek čekajících objednávek Sell Limit, využijí se příkazy na vyšších cenách, čímž dojde ke zvýšení ceny.

Sell Market – Příkaz Sell Market obchodník využije, pokud chce prodat okamžitě za nejlepší dostupnou cenu. Příkazy Sell Market se vždy obchodují za cenu Bid proti čekajícím pokynům Buy Limit. Analogicky platí, že pokud objednávku Market nestačí pokrýt množství kontraktů objednávek Buy Limit, cena musí klesnout.

Sečteno a podtrženo, příkazem Limit má obchodník jistotu, že dostane cenu, kterou chce, ale nemá jistotu, že se pro jeho objednávku najde protistrana. Příkazem Market pak má jistotu okamžitého vyplnění, ale není jisté, za jakou cenu.

Princip změny ceny

Princip párování kontraktů v centrální objednávkové knize vystihnou dva příklady. Levé schéma ukazuje výchozí stav s počty limitních příkazů na jednotlivých cenách. Pravé schéma zobrazuje stav po příchodu nákupní Market objednávky o velikosti 400 kontraktů.

Výchozí stav Nákup 400 kontraktů
Cena Buy Lmt Sell Mkt Buy Mkt Sell Lmt Cena Buy Lmt Sell Mkt Buy Mkt Sell Lmt
115 200 115 200
110 350 110 350
105 500 105 400 100
100 150 100 150
95 200 95 200
90 300 90 300

Nejlepší dostupnou cenou pro okamžitý nákup je 105. Jelikož je na této ceně dostatek čekajících kontraktů na straně Sell Limit, cena se touto objednávkou nezmění a všech 400 kontraktů se může zobchodovat za cenu 105. Výsledkem je tak pouze úbytek limitních kontraktů na ceně 105.

Druhý příklad má stejný výchozí stav, avšak obchodník místo nákupu prodá 400 kontraktů za Market.

Výchozí stav Prodej 400 kontraktů
Cena Buy Lmt Sell Mkt Buy Mkt Sell Lmt Cena Buy Lmt Sell Mkt Buy Mkt Sell Lmt
115 200 115 200
110 350 110 350
105 500 105 500
100 150 100 150
95 200 95 200
90 300 90 250 50

Nejlepší cena na trhu pro okamžitý prodej byla 100, ale objednávku nestačilo pokrýt množství limitních kontraktů. Další kontrakty se proto spárovaly z dalších nejlepších cen. Posledních 50 kontraktů mohlo být zobchodováno teprve za cenu 90. Obchodníkova průměrná cena za tento prodej na kontrakt odpovídá váženému průměru cen, kde vahami je množství kontraktů na daných cenách spárovaných. Výsledná cena pro prodávajícího obchodníka je tedy v tomto případě (150*100 + 200*95 + 50*90)/400 = 96,25 a tržní cena klesla v důsledku této objednávky ze 100/105 na 90/95.

Jak je zřejmé z předchozích odstavců, obchodníci, kteří nakupují nebo prodávají za cenu Market, jsou považováni za agresivnější, neboť jen oni jsou schopní změnit aktuální cenu na trhu. Změna ceny nastane v případě, že příchozí objednávky Market vyčerpají všechny čekající pokyny Limit na dané ceně.