Metatrader a objemy obchodů

Členové týmu Získejúčet.cz obchodují podle takzvané teorie tržní aukce, která k analýze cenových pohybů využívá zobchodované objemy. Tržní aukci je proto věnována celá jedna kapitola vzdělávacích článků na našich stránkách.

Informace o skutečných objemech však jsou jednak dostupné jen na burzovních trzích a navíc obvykle nejsou zdarma (více informací v tomto článku). Platforma Metatrader používaná pro obchodování neburzovních instrumentů, takzvaných CFD, však v nastavení grafu přesto umožňuje zaškrnout checkbox “zobrazit objemy”, načež se pod grafem vykreslí histogram připomínající skutečně zobchodované objemy. Charakteristiku Volume, tedy objem, v sobě navíc obsahuje každá úsečka a můžeme ji spolu s dalšími zjistit například najetím kurzoru na svíčku:

Charakteristiky úsečky

Tooltip s charakteristikami úsečky v Metatraderu.

Jak je to možné, když u neburzovních derivátů nemůžeme znát jejich skutečně zobchodované množství? A má smysl se těmito záhadnými objemy zabývat? Odpovědi přinesou následující kapitoly.

Původ objemů v Metatraderu

Když nebylo možné zjistit skutečné objemy u CFD derivátů, tvůrci Metatraderu si pomohli menší oklikou. Uvědomili si, že množství zobchodovaných kontraktů za určitou časovou periodu by mohlo souviset s množstvím změn ceny v této periodě. Slovy statistiky, tyto veličiny by spolu mohly korelovat. Tvůrci si tedy řekli nebo spíše vypozorovali a ověřili, že čím vyšší byl počet zobchodovaných kontraktů podkladového aktiva (např. kontraktů zlata, futures na měnové páry apod.), tím vyšší byl počet změn ceny příslušných CFD derivátů (tedy odvozených od cen zlata nebo daného měnového páru). Výhodou je navíc to, že počet změn ceny v rámci periody není náročné změřit. Hodnota Volume každé úsečky tak není nic jiného než počet vyjadřující, kolikrát se za dobu vytváření svíčky změnila cena, respektive kolik za tuto dobu přišlo nových ticků. Nyní ověřme, zda tento předpoklad skutečně platí i v dlouhodobém měřítku. Porovnáme “objemy” CFD s podkladovým aktivem cen ropy v Metatraderu se skutečnými objemy futures kontraktů na ropu.

Má smysl jejich analýza?

Porovnáme data za necelé dva roky na zmíněných dvou instrumentech se stejným podkladovým aktivem. Jednou jsou objemy skutečné, podruhé aproximované pomocí počtu změn ceny. Nejdříve si zobrazíme cenové grafy s histogramy zobchodovaných objemů, potom pro větší názornost histogramy vyřízneme, přiložíme k sobě a porovnáme významné body. Grafy k sobě nesedí na 100% z důvodu různých obchodních hodin burzy a autority kotující CFD instrument (hlavně v období Vánoc apod.), ale jedná se jen o jednotky dní navíc v Metatraderu.

Denní graf CFD s podkladovým aktivem ropou za období 1.11.2013 - 13.8.2015. Histogram reprezentuje počet změn ceny v příslušných periodách.

Denní graf CFD s podkladovým aktivem ropou za období 1.11.2013 – 13.8.2015. Histogram reprezentuje počet změn ceny v příslušných periodách.


Denní graf futures na ropu (burza CME) za období 22.10.2013 - 14.8.2015. Histogram reprezentuje skutečně zobchodované množství kontraktů aktiva.

Denní graf futures na ropu (burza CME) za období 22.10.2013 – 13.8.2015. Histogram reprezentuje skutečně zobchodované množství kontraktů aktiva v pravidelných obchodních hodinách burzy.

A teď si konkrétní histogramy, které porovnáváme, dáme nad sebe a srovnáme jednotlivé jasně viditelné vzorce. Obrázek si doporučuji rozkliknout, aby byly lépe vidět konkrétní dny.

Histogramy z výše uvedených grafů a porovnání význačných vzorců.

Histogramy z výše uvedených grafů a porovnání významných vzorců.

Na grafu jsem fajfkou označil vzorce, které jsou evidentní na obou histogramech a víceméně se shodují, čili z nich plyne srovnatelnost a použitelnost aproximovaných objemů z MT4. Na druhou stranu jsem označil také některá místa, kde se histogramy jasně rozcházejí. Aproximace tedy není dokonalá, ale je vidět, že slabých míst je mnohem méně. Celková struktura rovněž odpovídá, když levá polovina grafu vykazuje na obou histogramech obecně nižší hodnoty než pravá strana. Při pohledu na jemnou strukturu lze také usoudit, že aproximovaný graf je vyhlazenější, skrývá drobné nuance a volatilitu objemů, které odhalí teprve histogram skutečných objemů z burzy. To však alespoň podle mě není důvodem k zavržení objemů z Metatraderu. Empirické srovnání histogramů tak ukázalo, že analýzu objemů lze provádět s vysokým stupněm spolehlivosti i na objemech aproximovaných v Metatraderu. V tomto článku se dozvíte, pomocí jakých nástrojů lze v MT4 tuto analýzu provádět. Ještě se ale pro jistotu podívejme na srovnání statistické.

Co na to statistika?

Statistické srovnání podobnosti dvou časových řad, což jsou v našem případě vývoje objemů na trhu futures a v Metatraderu, provedeme jednoduše pomocí takzvané korelace. Zjednodušeně řečeno, korelace měří, jak jsou na sobě pohyby dvou časových řad závislé. Korelační koeficient mezi dvěma časovými řadami může nabývat hodnot od -1 do 1. Pokud se korelace bude blížit 1, znamená to, že změna jedné časové řady o jednotku je doprovázena přibližně stejnou procentuální změnou druhé sledované časové řady. Řady jsou na sobě silně přímo závislé. Např. zvýší-li se objemy na futures mezi dvěma sloupci o 10 000, to samé se proporcionálně stane i s objemy v Metatraderu. Pokud bude hodnota korelace blízká -1, změna v jedné řadě bude odpovídat záporné změně stejné velikosti v řadě druhé. Řady by na sobě byly silně nepřímo závislé. Když se tedy objemy na futures zvýší o 10 000, v Metatraderu by o adekvátní hodnotu klesly. Již od pohledu však vidíme, že toto nebude náš případ. Poslední možností je hodnota kolem nuly. Ta značí, že řady spolu pravděpodobně nijak nesouvisí, nejsou na sobě závislé. Pokud obchodujete, možná jste četli o významu korelace mezi jednotlivými instrumenty. Přečíst si o tomto tématu podrobně můžete i na našich stránkách (článek připravujeme).

Výpočet korelačního koeficientu dvou časových řad objemů je celkem snadná práce. Stačí z Metatraderu a Ninjatraderu vyexportovat příslušná data, očistit je tak, aby byl v každé řadě stejný počet dní a vložit třeba do Excelu. Excel už nabízí funkci CORREL, do které se časové řady vloží a koeficient vypočítá. Stejným způsobem si můžete porovnat jakékoliv instrumenty. Výsledky by se neměly zásadně lišit napříč všemi instrumenty, ale kromě instrumentů samozřejmě záleží také na kvalitě dat od jednotlivých brokerů. Jaký je tedy výsledek pro námi zkoumanou ropu?

Korelační koeficient mezi objemy futures na ropu z burzy CME a aproximovanými objemy v Metatraderu pro příslušný CFD derivát činí ve sledovaném období 0,796382, zaokrouhleně 0,8 nebo chcete-li 80%. To je známka velice silné závislosti a v podstatě potvrzuje empirickou analýzu z předchozího odstavce.

Závěrem

Výhody a nevýhody obchodování pomocí CFD instrumentů v Metatraderu oproti obchodování přímo na burze popsal tento článek. Jednou z nevýhod obchodování CFD je nedostupnost skutečně zobchodovaných objemů, ale oproti obchodování na burze, kde objemy známé jsou, nabízí spoustu výhod především pro začínající a středně pokročilé tradery. Ale jak ukázal tento článek, pokud patříte mezi takové tradery, omezení pro vás platí jen částečně a ve skutečnosti objemy analyzovat můžete úplně stejně, jako obchodník na burze. Jen je potřeba vědět, že to nejsou skutečné objemy, ale určité aproximované hodnoty, které s těmito objemy korelují.