Grafika Market Profile

článku o historii Market Profile bylo řečeno, že Market Profile je také zobrazovací technikou. Na tomto místě si tuto techniku čtení tržních informací ukážeme a popíšeme.

Market Profile uspořádává jednotlivé tržní seance (např. dny dle pravidelných obchodních hodin produktu) do tzv. profilů namísto klasických burzovních grafů. První obrázek ilustruje, jak může vypadat obrazovka obchodníka využívajícího koncepty Market Profile a Teorie tržní aukce.

MP obecně

Na ose y je vynesena cena. Na ose x je vynesen čas, avšak nikoli jako na klasickém burzovním grafu, nýbrž pouze ve formě pořadí jednotlivých distribucí v čase, v tomto případě seancí dle běžných obchodních hodin produktu. Zobrazení každé seance se skládá z TPO profilu nalevo a Volume profilu napravo. Jde tedy o třírozměrný graf zobrazený na dvojrozměrné ploše. Nejprve si popíšeme tvorbu a složení TPO profilu.

TPO profil

V rámci jedné seance na TPO profilu se čas nerozlišuje pozicemi prvků, ale pouze písmenným rozlišením jednotlivých časových period. Princip vzniku TPO profilu z běžného burzovního grafu lze popsat následujícím obrázkem:

Tvorba profilu

Na levém obrázku je běžný 30minutový burzovní graf. Jednotlivé úsečky se nahradí písmeny anglické abecedy od D (obrázek uprostřed). Písmeno O v první periodě značí otevírací cenu a symbol # v poslední periodě cenu zavírací. Nakonec se všechna písmena seřadí k levému okraji, aby mezi nimi nebylo žádné místo. Tím je profil na obrázku vpravo hotov.

Z TPO profilu se původně vypočítávaly veličiny jako bod kontroly (cena s nejvyšším počtem písmen) a rovnovážná oblast a její hranice (70% písmen z okolí bodu kontroly). Dnes tyto výpočty převzala tržní aukce na základě objemových profilů. Ty totiž dle všeobecného přesvědčení lépe odrážejí tržní aktivitu skrytou za cenovými pohyby než TPO, které jsou vyvolány časem stráveným na určité ceně.

Objemový profil

Volume neboli objemový profil je potom prostý vodorovný histogram, kde jednotlivé řádky odpovídají množství zobchodovaných kontraktů na jednotlivých cenách. Obvykle se zobrazuje bez konkrétních počtů, neboť k analýze stačí vzájemný vztah velikostí jednotlivých řádků. Objemové profily studuje teorie tržní aukce, podrobně o nich pojednává tento článek.